Tagged antická filozofia

Reflexia Homéra v antickej filozofii  (1/2015, ročník 11)

Sókratés v starej attickej komédii  (1/2015, ročník 11)

Theognis – zrenie stredu  (2/2005, ročník 1)

Xenofón, syn Gryllov z Atén  (1/2007, ročník 3)

Texty k ranému pyrrhónizmu  (3/2007, ročník 3)

Priateľstvo ako cnosť súkromná i verejná  (1/2008, ročník 4)

Historické pramene o hlavnej postave Platónovho dialógu Menón  (1/2008, ročník 4)

Interpretácia dialógu Menón pri kladení otázky narkósis  (2/2008, ročník 4)

Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel  (3/2008, ročník 4)

Otázka viny a trestu v Aristotelovej Poetike  (4/2008, ročník 4)

Metóda diairesis v Platónovom dialógu Sofista (218c – 221b)  (1/2009, ročník 5)

Achilleus verzus Agamemnón alebo počiatky politického myslenia v Homérovej Íliade  (4/2009, ročník 5)

Otázka slobodnej vôle v helenistickej filozofii (na pozadí Ciceronovho spisu De fato)  (2/2010, ročník 6)

Politická činnosť je vyvrcholením cnostného života  (4/2010, ročník 6)

Chápanie slova sofos pred Sókratom  (2/2011, ročník 7)

Athény a Solón – objavenie zákonov  (4/2011, ročník 7)

Stručné dejiny rímskej filozofie  (4/2011, ročník 7)

Encyklopédia života antického človeka  (1/2012, ročník 8)

Athény a Solón – duch zákonov  (1/2012, ročník 8)

Osobnosť gréckych hrdinov z pohľadu modernej psychológie  (1/2012, ročník 8)

Prečo dlhoval Sókratés Asklépiovi kohúta? Skeptická interpretácia posledných Sokratových slov z dialógu Faidón  (1/2013, ročník 9)

Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom  (1/2014, ročník 10)

Obec svíň – ideálna obec  (3/2014, ročník 10)