O časopise Ostium

Vedecký štvrťročník Ostium je recenzovaný internetový časopis, ktorého záujmovou oblasťou sú humanitné vedy (filozofia, psychológia, história, dejiny umenia a podobne). Od svojho vzniku v roku 2005 bolo cieľom časopisu publikovať solídne vedecké práce a preto je každý príspevok, ktorý redakcia príjme, anonymne posudzovaný dvoma recenzentmi (odborníkmi v danej oblasti), ktorých posudky sú pre redakčné kolégium najdôležitejším indikátorom publikovateľnosti práce.

Náš časopis neúčtuje od autorov žiadne poplatky za prijatie ani za publikovanie článkov. Autorské a publikačné práva prenechávajú autori vydavateľovi. Časopis je typu Open Access (otvorený prístup), čo znamená, že všetok obsah je voľne k dispozícii bez poplatkov od používateľa alebo jeho inštitúcie. Používatelia môžu úplné texty článkov čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať, vytvárať na ne odkazy (linky) alebo ich použiť na akýkoľvek iný zákonný účel bez toho, aby potrebovali predchádzajúce povolenie od vydavateľa alebo autora. To je v súlade s BOAI definíciou otvoreného prístupu (Open Access).

Texty v časopise sa členia na tri kategórie a viacero rubrík:

Prvá a hlavná kategória zodpovedá vedeckej časti časopisu, kde sú publikované vedecké štúdie (state), eseje, recenzné štúdie, profily osobností, odborné preklady a odborné recenzie. Niekedy sa k nim pridáva takzvané Supplementum, v ktorom uverejňujeme prehľadové texty. V rubrike Archivalia uverejňujeme staršie texty, rukopisy alebo preklady, ktoré sú aktuálne v súčasnom intelektuálnom kontexte.

Druhá kategória – Art & Critique – je vyčlenená najmä pre príspevky o umení a krásnej literatúre. Takisto sa člení podľa viacerých rubrík vzhľadom na typ textov.

Treťou kategóriou je nepravidelná rubrika InfoScience, do ktorej patria krátke reporty o vedeckom dianí vo svete.


Etický kódex časopisu Ostium
Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy je Open-Access časopis, ktorého vydavateľom je OZ Ostium. Naším cieľom je, aby štúdie dosahovali kvalitnú vedeckú úroveň, aj preto sú posudzované dvoma anonymnými recenzentmi. Usilujeme sa o to, aby publikované štúdie spĺňali terminologickú jasnosť, metodologickú presnosť a konzistentnosť argumentácie. Popularizačné štýly písania nevylučujeme, ale nemali by byť použité na úkor exaktnosti.

Etika publikovania a redakčnej práce časopisu Ostium, ako aj vymedzenie sa voči nečestným praktikám publikovania vychádza z pravidiel Committee on Publication Ethics / COPE, najmä z Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Redaktori, autori a posudzovatelia sa zaväzujú, že sa budú riadiť Etickým kódexom časopisu Ostium.

Povinnosti redaktorov a Redakčnej rady
Redaktori sú zodpovední za dodržanie kvality príspevkov, ako aj obsah ďalších informácií uverejnených v časopise. Zodpovedne komunikujú s autormi, recenzentmi a čitateľmi.

Po obdržaní príspevku rozhodujú o anonymnom recenzovaní dvoma posudzovateľmi, ktorí dostanú k dispozícii recenzný formulár časopisu, v ktorom sú opísané vedecké štandardy kladené na príspevky. Závery recenzného konania sprostredkujú autorovi. Recenzné konanie spravidla prebehne do 3 mesiacov od obdržania príspevku.

V prípade protichodného hodnotenia príspevku sa príspevok pošle na posúdenie tretiemu recenzentovi a/alebo prebehne diskusia a hlasovanie o prijatí alebo odmietnutí príspevku v Redakčnej rade

Čitatelia sú prostredníctvom verejných sietí informovaní o nových číslach časopisu. Ostium je Open-Access časopis prístupný všetkým čitateľom a vďaka archívu s možnosťou prístupu k vydaným číslam. Čitatelia sú zároveň informovaní o databázach, v ktorých je časopis indexovaný.

Redaktori informujú autorov v prípade, že došlo k zmene indexovania časopisu.

Redakčná rada vychádza zo štatútu časopisu Ostium. Redaktori sa aktívne usilujú o stále zlepšovanie kvality časopisu, o rozširovanie okruhu vedeckých recenzentov, o propagáciu časopisu a jeho dobré meno. Vydavateľ zabezpečuje vydanie a jeho povinnosti a vzťah k časopisu sú zachytené v stanovách OZ Ostium.

Povinnosti autorov a vo vzťahu k autorom
Autor je informovaný o prijatí textu do recenzného konania a o výsledku posudzovania. Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť akceptovaný príspevok podľa vlastného edičného a časového plánu.

Pri recenzovaní je zachovaná anonymita autora aj posudzovateľov.

Na stránke časopisu je prehľadný popis zamerania časopisu, ako aj pokynov pre autorov o spôsobe a formáte publikovania.

Autor sa zaväzuje k tomu, že svoj text poslal do recenzného konania len do časopisu Ostium, a nie je súbežne posudzovaný v inom časopise alebo v rámci inej publikácie.

Autor nevyhnutne informuje časopis o tom, ak bol jeho text inde alebo v podobnej podobe už publikovaný. Opätovné publikovanie príspevku je možné len v dobre odôvodnených prípadoch a po odsúhlasení Redakčnou radou.

Autor posiela do redakcie príspevok, ktorý je pôvodný, spĺňa vedecké štandardy, uvádza všetky zdroje, z ktorých vychádza a odmieta formy neetického publikovania, ako sú uvedené vo Vyhlásení k nečestnosti.

Ak je článok spracovaný viacerými autormi, ich spoluautorstvo je priznané a ten, kto komunikuje s redakciou, sa zaväzuje informovať všetkých spoluautorov o zaslaní textu do recenzného konania.

Autor posiela svoj text samostatne bez osobných údajov a vo zvláštnom súbore uvádza: meno, e-mailovú adresu, tituly, pracovisko, adresu pracoviska.

V prípade uverejňovania prekladov, fotografií, reprodukcií, tabuliek iných súčastí textu, na ktoré sa vzťahuje autorské právo, je autor povinný priložiť informáciu o súhlase s publikovaním takéhoto materiálu vo svojom príspevku.

Autor je zodpovedný za zverejnenie údajov o grantovej, finančnej či inej podpore, na základe ktorej bol text vypracovaný.

Ak autor zistí, že niektoré údaje v jeho príspevku sú uvedené chybne, ihneď o tom informuje redakciu počas recenzného konania, ako aj po uverejnení textu.

Autori podpisujú s časopisom Ostium licenčnú zmluvu.

Povinnosti recenzentov
Pri posudzovaní príspevkov recenzenti vychádzajú z formulára, ktorý im poskytuje redakcia. Sprostredkujú redakcii aj ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vedeckej kvality, pôvodnosti textu alebo etických otázok publikovania (podľa Vyhlásenia k nečestnosti).

Pri posudzovaní zachovávajú recenzenti objektivitu, nezávislosť, odbornosť, takisto argumentujú vo svojich námietkach prehľadne a jednoznačne.

Informujú redakciu o tom, ak zistia, že sa nachádzajú v konflikte záujmov.

V prípade, že z časových alebo iných dôvodov nemôžu vypracovať posudok, čo najskôr o tom informujú redakciu.

Recenzenti sa zaväzujú dodržať anonymitu aj po zverejnení príspevku. Takisto nedisponujú voľne recenzovaným rukopisom ani jeho obsahom a a nemajú povolené ho zverejňovať alebo ukazovať nikomu inému.

Vyhlásenie k nečestnosti
Redakcia sa zaväzuje sledovať a prísne odmietať neetické prejavy publikovania, ako sú:

  • Diskriminácia v súvislosti s názormi, pôvodom, porušenie plurality názorov
  • Porušenie etických pravidiel, integrity výskumu alebo intelektuálnej poctivosti
  • Konflikt záujmov
  • Plagiátorstvo, zatajenie zdrojov, manipulácia s informáciami, uvádzanie „fake news“
  • Opätovné publikovanie príspevku, porušenie autorských práv

*

V prípade zistenia chyby redakcia uverejní opravu.

V prípade polemiky dostane autor kritizovaného textu možnosť na ňu reagovať.

Pri sťažnostiach autorov na posudky, v sporných prípadoch a pri iných etických otázkach sa o ďalšom postupe rozhoduje na základe diskusie, ktorá sa opiera o odporúčania Committee on Publication Ethics / COPE a následného hlasovania v Redakčnej rade.