Pokyny pre autorov

Ostium je štvrťročník, ktorý vychádza v marci, júni, septembri a decembri.
Uzávierka príspevkov je vždy prvý týždeň vo februári, máji, auguste a novembri. Príspevok odovzdaný v rámci uzávierky nemusí byť publikovaný v najbližšom čísle.

Príspevky sú anonymne recenzované najmenej dvoma recenzentmi. Obsah príspevkov musí spĺňať tak odborné, ako aj literárne kritériá. Redakčné kolégium si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie príspevku na základe recenzných posudkov a jazykovo redigovať prijaté texty. Príspevky sú prijímané v týchto jazykoch: slovenskom, českom, anglickom, nemeckom a francúzskom. Ak jazyk príspevku nie je rodným jazykom autora, vyžaduje sa potvrdenie o jazykovej korektnosti od kompetentného človeka, pre ktorého je daný jazyk rodným jazykom. Štúdie musia obsahovať anglický, nemecký alebo francúzsky abstrakt, kľúčové slová – priložte však aj slovenskú verziu abstraktu a kľúčových slov -, zoznam literatúry a informácie o autorovi. Pri recenzii uveďte jej názov a plný bibliografický údaj recenzovaného diela.

Príspevky upravujte podľa týchto kritérií:

1) Autor posiela svoj text samostatne bez osobných údajov a vo zvláštnom súbore uvádza: meno, e-mailovú adresu, tituly, pracovisko, adresu pracoviska, ORCID (ak ho autor má).
2) Názov príspevku musí byť výstižný, zmysluplný a musí korešpondovať s obsahom.
3) Pri štúdiách treba uviesť názov príspevku, abstrakt a kľúčové slová v angličtine a v slovenčine (cca 150 slov).
4) Samotný text by nemal presiahnuť 36 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou. Vo výnimočných prípadoch môže redakcia akceptovať aj dlhší text.
5) Spracovanie témy musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na vedeckú prácu alebo na iné literárne útvary (podľa konkrétnej rubriky).
6) Pri spracovaní bibliografických odkazov sa riaďte spôsobom, aký sa používa v už publikovaných príspevkoch časopisu, resp. v prípade monografie, kapitoly a článku v časopise používajte nasledujúci vzor:

THOMASSON, A. L.: Fiction and Metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press 1999. ISBN: 9780511527463. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511527463
REA, C. M.: Four-Dimensionalism. In: LOUX, J. M. – ZIMMERMAN, D. (eds.): The Oxford Handbook for Metaphysics. Oxford: Oxford University Press 2005, pp. 246 – 280. ISBN: 9780198250241. DOI 10.1111/j.1468-0149.2004.00321.x
ŠKVRNDA, F.: „A Crowd of Gorgons and Winged Horses”. A Critique of Socratic Philosophers in Athenaeus’ The Deipnosophists. In: Pro-Fil, vol. 24, 2023, no. 1. ISSN: 1212-9097. DOI: https://doi.org/10.5817/pf23-1-33931

7) Poznámky a bibliografické odkazy uvádzajte v rukopise pod čiarou (hypertextové prepojenia vytvára redakcia). Pri citovaní antických autorov použite štandardné odkazy (pre bližšie informácie pozri PORUBJAK, M. – VYDRA, A.: Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel. In: Ostium, vol. 4, 2008, no. 3).
8) Príspevky sú prijímané v elektronickej podobe vo formáte DOC alebo RTF bez formátovania a grafických úprav.
9) Ilustračné obrázky, fotografie, grafy alebo tabuľky priložte ako samostatné súbory vo formáte JPG (nevkladajte obrázky priamo do textového dokumentu ani ich neposielajte v PDF súboroch).
10) Za článkom uveďte zoznam použitých zdrojov v abecednom poradí.
11) V prípade uverejňovania prekladov, fotografií, reprodukcií, tabuliek iných súčastí textu, na ktoré sa vzťahuje autorské právo, je autor povinný priložiť informáciu o možnosti publikovania takéhoto materiálu vo svojom príspevku.
12) Redakcia upravuje povinnosti redaktorov, autorov a recenzentov, ako aj etické otázky publikovania vo svojom etickom kódexe.

Príspevky budú uverejnené vo formáte HTML. PDF, ePub a MOBI verzie dokumentu si možno stiahnuť na začiatku textu.
Svoje príspevky, prosíme, zasielajte na adresu redakcie: redakcia@ostium.sk