From ročník 15

herman de vries – nuansy v základoch  (4/2019, ročník 15)

Fenomenológia neprítomnosti. Ikonoklazmus v iránskom maliarstve  (4/2019, ročník 15)

Chvála lenivosti  (4/2019, ročník 15)

Postavy a pozorovateľ  (4/2019, ročník 15)

Z denníka Edity Steinovej  (4/2019, ročník 15)

Svätá nadprirodzená mimoriadne oslnivá inteligentná láskavosť duše (Básnické litánie ako zápis antropologickej situácie moderného človeka)  (4/2019, ročník 15)

Medzi dejinami filozofie a sociálnou filozofiou: aktuálna pentalógia Františka Novosáda  (4/2019, ročník 15)

Bilingvizmus zo psychodiagnostickej perspektívy: Môže skresliť jazyková úroveň klienta výsledok psychologického testovania?  (4/2019, ročník 15)

Vzťah pluralizmu a multikulturalizmu v sociálno-etických koncepciách G. Sartoriho a B. Faya  (4/2019, ročník 15)

Viatori in continens: Intelektuální kruh rodiny Sidney a střední Evropa (Andreas Dudith, Johannes Sambucus)  (4/2019, ročník 15)

Úvodník  (4/2019, ročník 15)

Aurelius Augustinus o gramatike, dialektike a hudbe  (3/2019, ročník 15)

Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii  (3/2019, ročník 15)

Ideál Sokrates  (3/2019, ročník 15)

Jak jsem se stal pluralistou… a jak se to projevuje  (3/2019, ročník 15)

Sókratés v myslení Hannah Arendtovej I. Filozofia v službách plurality  (3/2019, ročník 15)

Praktická protofilozofia archaických lyrikov  (3/2019, ročník 15)

Filozofia umožňuje človeku žiť paralelne mnoho životov. Rozhovor s Matúšom Porubjakom  (3/2019, ročník 15)

O filozofii, jej dejinách a spôsobe ich skúmania [Rozhovor Pavla Labudu s Jozefom Müllerom]  (3/2019, ročník 15)

Moudrost Odysseova: Jak dospět v muže pod nadvládou žen?  (3/2019, ročník 15)

Rullov agrárny návrh a Caesarova mariovská politika  (3/2019, ročník 15)

Foucault: veridikcia, alethurgia, parrhésia  (3/2019, ročník 15)

(Anti)hrdina v sókratike  (3/2019, ročník 15)

Vývinové faktory antickej filozofie  (3/2019, ročník 15)

Úvodník  (3/2019, ročník 15)

Človek verzus stroj: „strojové učenie“ a jeho vplyv na modernú spoločnosť  (2/2019, ročník 15)

Úzkosť ako kolektívna základná nálada (Grundstimmung) novoveku  (2/2019, ročník 15)

Úvodník  (2/2019, ročník 15)

O masách pre masy  (2/2019, ročník 15)

Tragédiou k uzdraveniu  (2/2019, ročník 15)