Úvodník


Mladá filozofia na Slovensku
Mladá filozofia je názov konferencie, ktorú zvyknú organizovať doktorandi a mladí vedeckí pracovníci na pôde Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. Tento rok oslavovala svoje pätnáste výročie. Pätnásť rokov v živote človeka predstavuje míľnik otvárajúci cestu k dospelosti. Pre Mladú filozofiu však takéto analógie ex definitio neplatia. Mladá filozofia nestarne. Na prvý pohľad sa toto tvrdenie môže javiť ako triviálne konštatovanie vychádzajúce z predpokladu, že konferenciu navštevujú stále noví a noví mladí vedci či ašpirujúci akademickí filozofi – jednoducho hérakleitovské pantha rhei platí aj v tomto prípade a brehy Filozofického ústavu obmýva vždy iná voda, a tak pomaly všetko plynie. Hérakleitova myšlienka je však silná a nadčasová aj vďaka harmónii protikladov, ktoré sú v nej obsiahnuté – všetko plynie a zároveň je všetko statické a nehybné.

A práve tu si treba položiť otázku, aký je stav mladej filozofie na Slovensku?

Všetko plynie a všetko stojí. Mladá filozofia totiž nie je iba označenie konferencie, je to označenie, ktoré sa vzťahuje predovšetkým na konkrétnu skupinu ľudí. Ide o študentov filozofie, doktorandov či mladých vedeckých pracovníkov. Napriek tomu, že záujem o danú konferenciu sa každoročne zvyšuje (na čo má z časti vplyv aj zvyšujúci sa záujem zo strany zahraničných študentov), podmienky na všeobecné uplatnenie mladých vedcov v odbore sa zhoršujú. Postdoktorandské miesta prakticky neexistujú a jednotlivé katedry sú odkázané na milosť či nemilosť grantových agentúr. Nastáva tak odliv mozgov do zahraničia či radikálna zmena profesijného odboru. Vedomie neistej budúcnosti a strata vnútornej motivácie má neraz vplyv aj na celkový prístup k štúdiu ako takému. Na našej konferencii máme však zvyčajne šťastie a stretávame sa s mladými filozofmi, ktorí sú plne oddaní svojmu výskumu. Hoci výnimky potvrdzujú pravidlo.

Samozrejme, nejde o exkluzívny problém filozofie ako takej. Je to problém, ktorý je úzko prepojený s krízou humanitných vied a s celkovým nastavením či kultúrnym povedomím spoločnosti.

Možno je však problém iba v našich očakávaniach a vo vnútornom vymedzení sa voči tomu, čo – pre nás – v skutočnosti znamená „byť filozof“ a čo znamená „robiť filozofiu“. Veď napokon filozofia vo svojich počiatkoch bola predovšetkým praktickou disciplínou, resp. umením spoznať seba samého a viesť dobrý život. Filozofa nekonštituuje pohodlné akademické kreslo ani perfektné scientometrické štatistiky, ale práve reakcie na zložité životné situácie a okamihy. A v tomto slova zmysle nám – mladým filozofom – nemôže byť slovenské akademické prostredie lepším učiteľom a garantom toho, že máme veľkú šancu sa stať pravými filozofmi.

Úprimná vďaka patrí celej redakcii časopisu Ostium, a to za dôveru, ktorú nám prejavila pri zostavovaní tohto čísla, a predovšetkým za možnosť publikovať pozvané a individuálne výstupy z konferencie Mladá filozofia 2018 aj ďalšie texty mladých slovenských filozofov.

Cover © Linorez „Cirkusový motív“ – Zuzana Hložníková

Mgr. Zuzana Zelinová, PhD.
Katedra filozofie a dejín filozofie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 1
E-mail: zelinova13@gmail.com

Mgr. Alžbeta Kuchtová
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
E-mail: alzbet.kuchtova@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *