Vivat Bibliographia studiorum Graecorum et Latinorum

JURÍKOVÁ, E., ŠKOVIERA, D., VALACHOVIČ, P. (eds): Bibliografia gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005. Bibliographia studiorum Graecorum et Latinorum in Re publica Slovaca cultorum MCMXCIII – MMV. Bratislava, Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská jednota klasických filológov pri SAV, 2006.

Prvý január 1993 v niekom vyvolal radostné pocity zo vzniku samostatného štátu, v inom znechutenie z neschopnosti dohodnúť sa s dlhoročným partnerom a určite sa našli aj takí, ktorým to bolo jedno. Nech už bola naša emočná reakcia akákoľvek, pomaly sme sa museli začať sami starať nie len o veci hospodársko-politické, ale aj „duchovné“.

Bibliografia gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005 nadväzuje na tradíciu bývalých československých bibliografií. Diela, ktoré uvádza, sa netýkajú len úzkeho okruhu starovekých gréckych a latinských literárnych pamiatok. Zostavovatelia sa rozhodli zahrnúť do nej aj relevantnú časť spisby stredovekej, novšej i modernej, spojenej s latinčinou a gréčtinou, ako aj práce historikov a bádateľov skúmajúcich hmotné pamiatky antickej kultúry. Vzniklo tak dielo, ktoré dáva čitateľovi hutný a užitočný prehľad reflexie antickej kultúry na Slovensku.

Jednotlivé bibliografické odkazy sú tematicky usporiadané do dvadsiatich hlavných okruhov, ktoré sa členia na ďalšie kapitoly. Čitateľ sa stretne s okruhmi ako Dejiny; Štát a právo; Náboženstvo, mytológia, divadlo; Filozofia a estetika, ale aj Prírodné vedy a technika; Súkromný život, výchova, telocvik, medicína; Novogrécky jazyk a literatúra; Novolatinské písomníctvo; či Živá antika. Pre milovníka antickej literatúry je zaujímavou kapitola Autori, ktorá tvorí súčasť okruhu Antická grécka a rímska literatúra a ponúka abecedný zoznam antických autorov, ktorých diela boli buď preložené do slovenčiny alebo komentované slovenskými autormi. Bibliografia je samozrejme opatrená registrami. Konkrétne registrom autorov a prekladateľov, registrom autorov recenzovaných zahraničných kníh, registrom geografických lokalít na Slovensku a zoznamom excerpovaných časopisov.

Svojou štruktúrou a obsahom poskytuje uvedená bibliografia ucelený prehľad klasických štúdií na Slovensku v rokoch 1993 – 2005 a je neoceniteľným pomocníkom pri ich ďalšom rozvíjaní. Bolo by ale veľmi užitočné, keby sa časom objavila v hypertextovej podobe aj na internete. Zostavovateľom však v každom prípade patrí vďaka od kultúrnej verejnosti už dnes.

Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
matusporubjak[zavináč]gmail.com