Spirituálne formy posilňovania psychoimunity u chorých na AIDS

Príspevok T. V. Kumara: Spirituality and electric activities: Role of spirituality to increasing the psycho immunity of AIDS patients (2013) je nepochybne jedným z tých, ktoré zaujmú. Venuje sa téme, ktorá nie je frekventovaná – spojenie religióznych aktivít s jedincami trpiacimi AIDS je pomerne zriedkavé. Napriek tomu je prirodzeným vyústením mnohých štúdií, ktoré sledovali rozličné dôsledky duchovných aktivít na činnosť CNS a okrem iného zistili ich pozitívny vplyv na imunitu organizmu. Z týchto zistení môže významne profitovať najmä skupina pacientov, ktorí trpia poruchou imunity, teda aj pacienti s AIDS. Práve toto spojenie tvorí tému spomínanej štúdie T. V. Kumara.

Spracovanie zaujímavej a invenčne formulovanej témy má však v autorovom podaní rezervy, ktoré čitateľ odhalí po prvých odsekoch. Exaktnejšie orientovanému čitateľovi chýbajú základné operacionalizovanie pojmov, a tak zostáva kľúčové slovo psychoimunita nezadefinované. Z kontextu, v akom ho autor používa, možno odhadnúť jeho náplň, no pri vedeckých štúdiách by sa očakával sofistikovanejší prístup k objasneniu problému. Ak však opomenieme nedostatky, ide nepochybne o zaujímavú a perspektívnu tému bádania v psychológii chorých, ktorá kombinuje poznatky z ďalších psychologických disciplín (napr. z psychológie náboženstva) a zároveň funguje v priestore medzi psychológiou, medicínou a náboženstvom.

Pozitívny vplyv religiozity na zdravie i celú osobnosť je známy desaťročia. Viera ako prístup k životu či internalizovaný svetonázor sú významnými činiteľmi uľahčujúcimi zvládanie náročných životných situácií, ale i činiteľmi prispievajúcimi k životnej spokojnosti a šťastiu.[1] Rovnako tak ide o činitele, ktoré formujú osobnosť, zabezpečujú jej integritu, pozitívnejšie vzťahy k iným ľuďom[2] a pod. Aktuálnejšie výskumy sa zameriavajú na špecifickejšie a objektívnejšie ukazovatele pozitívneho vplyvu spirituálnych aktivít. Populárnou oblasťou skúmania takýchto vplyvov je ľudský mozog. E. Mohandas vo svojej štúdii Neurobiology of Spirituality (2008) sumarizuje zistenia o pozitívnom vplyve rozličných spirituálnych aktivít na jednotlivé oblasti mozgu. Najčastejšie spomína zvýšenú aktivitu vo frontálnych lalokoch, dorzolaterálnom prefrontálnom kortexe a anterior cingulate kortexe, pričom výsledky boli získané viacerými metódami (pozitrónovou emisnou tomografiou, magnetickou rezonanciou, jednofotónovou emisnou počítačovou tomografiou) pri rôznych aktivitách (joga, meditácia, čítanie žalmov, kundalini).[3] Konkrétne neurochemické zmeny a ich charakter prezentuje tabuľka 1.

Tabuľka 1
Neurochemické zmeny počas spirituálnych aktivít[4]

Neurochemická látka Zaznamenané zmeny:
dopamín zvýšenie
serotonín zvýšenie
melatonín zvýšenie
dimetyltryptamín zvýšenie
noradrenalín zníženie
acetylcholín zvýšenie
glutamát zvýšenie
N-acetyl-aspartyl-glutamát zvýšenie
kyselina gama aminomaslová zvýšenie
kortizol a hormón uvoľňujúci kortikotropín zníženie
vazopresín zvýšenie
endorfín zvýšenie

Pozitívny vplyv spirituálnych aktivít na zdravie je možný vďaka relaxácii sympatického nervového systému a posilneniu imunitných funkcií. Autor bližšie tieto mechanizmy nerozoberá, zaujímavé sú však údaje sumarizujúce výsledky výskumov sledujúcich vzťah/vplyv religiozity na zdravie u pacientov chorých na AIDS (pozri tabuľku 2).

Tabuľka 2
Vybrané výsledky štúdií týkajúcich sa výskumu AIDS a religiozity[5]

Ironson et al. 2002 Viera v Boha zvyšuje chorým dĺžku dožitia.
Hall 1998 Viera znižuje strach zo smrti u HIV pozitívnych pacientov.
Fryback et al. 1999 Spiritualita zvyšuje kvalitu života a zdravia u ľudí s HIV/AIDS
Denail 2003 Modlitba zvyšuje subjektívny pocit prežívaného šťastia a zdravia.
Sowel et al. 2000 Identifikovanie pozitívnej súvislosti medzi spiritualitou a kvalitou života u pacientov s HIV.
Ironson et al. Spirituálne aktivity zvyšujú psychoimunitu.
Rabin 1999 Spiritualita posilňuje schopnosť jedinca vyrovnávať sa so stresom.
Galietta 2002 Identifikované negatívne spojenie medzi spiritualitou a depresiou, ktorá je typická pre pacientov trpiacich AIDS.
Breitbart 2002 Spiritualita napomáha emočne dozrieť a posilňuje psychoimunitu.

Väčšina údajov, ktoré autor vo svojej štúdii prezentuje, sú zistenia, ktoré sú všeobecne platné, populáciu ľudí chorých na AIDS nevynímajúc. Napriek tomuto handicapu je prínosom tohto článku práve nasmerovanie pozornosti na málo frekventované spojenie viery a chorých na AIDS, ktoré má však silný potenciál v oblasti skvalitňovania nielen duševného, ale i telesného zdravia.

L i t e r a t ú r a
JOHNSTONE, B., YOON, D. P., COHEN, D. SCHOPP, L. H., MCCORMACK, G., CAMPBELL, J. & SMITH, M.: Relationships among spirituality, religious practices, personality factors, and health for five different faith traditions. In: Journal of Religion and Health, roč. 51, 2012, č. 4, s. 1017 – 1041.
JOSHI, S. & KUMARI, S. In KUMAR, T. V.: Spirituality and electric activities: Role of spirituality to increasing the psycho immunity of aids patients. In: Indian Streams Research Journal, roč. 2, 2012, č. 10, Special Section, s. 1 – 5.
KUMAR, T. V.: Spirituality and electric activities: Role of spirituality to increasing the psycho immunity of aids patients. In: Indian Streams Research Journal, roč. 2, 2012, č. 10, Special Section, s. 1 – 5.
MOHANDAS, E.: Neurobiology of Spirituality. In: Mental Health, Spirituality, Mind, roč. 6, 2008, č. 1, s. 63 – 80.
NEWBERG, A. B. & IVERSEN, J.: The neural basic of the complex mental task of meditation neurotransmitter and neurochemical considerations. In: Medical Hypotheses, roč. 61, 2003, č. 2, s. 282 – 291.
UNTERRAINER, H. F., LEWIS, A. J. & FINK, A.: Religious/spiritual well-being, personality and mental health: A review of results and conceptual issues. In: Journal Of Religion And Health, 11th September 2012.

P o z n á m k y
[1] Porov. UNTERRAINER, H. F., LEWIS, A. J. & FINK, A.: Religious/spiritual well-being, personality and mental health: A review of results and conceptual issues. In: Journal Of Religion And Health, 11th September 2012.
[2] JOHNSTONE, B., YOON, D. P., COHEN, D. SCHOPP, L. H., MCCORMACK, G., CAMPBELL, J. & SMITH, M.: Relationships among spirituality, religious practices, personality factors, and health for five different faith traditions. In: Journal of Religion and Health, roč. 51, 2012, č. 4, s. 1017 – 1041.
[3] MOHANDAS, E.: Neurobiology of Spirituality. In: Mental Health, Spirituality, Mind, roč. 6, 2008, č. 1, s. 63 – 80.
[4] NEWBERG, A. B. & IVERSEN, J.: The neural basic of the complex mental task of meditation neurotransmitter and neurochemical considerations. In: Medical Hypotheses, roč. 61, 2003, č. 2, s. 282 – 291.
[5] JOSHI, S. & KUMARI, S. In KUMAR, T. V.: Spirituality and electric activities: Role of spirituality to increasing the psycho immunity of aids patients. In: Indian Streams Research Journal, roč. 2, 2012, č. 10, Special Section, s. 4.

PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Katedra psychológie
Filozofická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
demuthovci@yahoo.com