Michel Henry a filozofická alternatíva z periférie

Michael O’Sullivan: Michel Henry: Incarnation, Barbarism and Belief. An Introduction to the Work of Michel Henry. Bern: Peter Lang 2006, 214 s.

Recenzný výtlačok poskytlo časopisu Ostium vydavateľstvo Peter Lang | The review copy for the journal Ostium provided by Peter Lang Publishing.

07_4_12_recenzie_tkacik_henry1Čerstvo po úspešnom absolvovaní École Normale Supérieur v roku 1943 a vo veku dvadsaťjeden rokov, inšpirovaný príkladom svojho brata, sa Michel Henry (10. 1. 1922 – 3. 7. 2002) pridal k hnutiu národného odporu. Stal sa členom divízie „Pericles“, ktorá pozostávala prevažne z mladých intelektuálov a v utajení operovala okolo Lyonu. S krycím menom „Kant“, ktoré dostal kvôli tomu, že v zadnom vrecku nohavíc starostlivo opatroval výtlačok Kritiky čistého rozumu, prežil v horách náročné obdobie, ktoré malo veľký vplyv aj na jeho neskoršie filozofické myslenie.

Michel Henry počas celého svojho života odmietal obvyklé či módne a atraktívne cesty. Vyučujúc na univerzite v Montpellier, žijúc na periférii búrlivého francúzskeho filozofického sveta až do svojho penzionovania v roku 1982, trvale odmietal stále nové pozvania svojich kolegov na prominentnú Sorbonnu.

Azda by sme mohli povedať, že takto konzistentne odmietol to, čo trefne opisoval ako heideggerovskú „filozofiu exteriority“ alebo „ontologický monizmus“. Henry tento monizmus klasickej fenomenológie zamieňa za radikálnu fenomenológiu založenú na koncepciách subjektivity, afektivity a telesnosti. Inšpirovaný Maine de Biranom, no idúc odlišnými cestami než Marleau-Ponty, rozvíja Henry koncepciu telesnosti ako subjektivity, ako absolútnej imanencie, ako radikálnej vnútornosti, ako „bytie-vnútorné-sebe-samému“ (The Essence of Manifestation. The Hague: Martinus Nijhoff 1973, s. 258). Skúma samotné hranice a možnosti fenomenológie radikálnej imanencie a pokúša sa odkryť javenie sa, ktoré je radikálnejšie než javenie sa sveta, zjavovanie sa samopotvrdzujúcej sa imanencie Života. Henryho myslenie imanencie nám môže ponúknuť vitálnu alternatívu k súčasnému filozofickému diskurzu, ktorý privileguje inakosť, odlišnosť a spôsobuje eróziu subjektivity.

Kniha Michaela O’Sullivana, odborného asistenta na Nagoya University v Japonsku – Michel Henry: Incarnation, Barbarism and Belief. An Introduction to the Work of Michel Henry – je prvým uceleným anglickým úvodom do diela Michela Henryho. Text knihy je rozdelený do šiestich kapitol vrátane úvodu a je doplnený bibliografiou a registrom. Druhá kapitola je venovaná Henryho chápaniu fenomenológie. V tretej autor analyzuje Henryho vzťah k Derridovi a dekonštrukcii. Štvrtá kapitola je venovaná politike, marxizmu a etike. Psychoanalýza a umenie sú témami piatej kapitoly a chápanie kresťanstva, ktoré bolo poslednou veľkou Henryho témou, je osnovou šiestej kapitoly.

Kvalite publikácie určite prospieva aj autorova dobrá znalosť posmrtne vydaných zväzkov Henryho diela: Auto-donation. Entretiens et conférences a štvorzväzkovej Phénoménologie de la vie. Knihu nemožno inak než vrelo odporúčať. Hlavnými dôvodmi sú kompetentný autor, starostlivá interpretácia a jasnosť. A to najdôležitejšie: Pozýva na zásadnú cestu.

Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
Katedra etiky a morálnej filozofie
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Hornopotočná 23
918 43 Trnava