Manželské spolužitie a jeho problémy

 

Stanislav Kratochvíl: Manželská a párová terapie. Praha: Portál, 2009, 280 s.

Klinický psychológ profesor Stanislav Kratochvíl (nar. 1932), významná osobnosťou českej psychológie, sa pustil do precízneho spracovania problematiky partnerského spolunažívania a svoju pozornosť upriamil na možnosti psychologickej intervencie v tejto oblasti. Jeho nová kniha nadväzuje na úspešný titul Manželská terapia, pričom rozšíreným názvom reaguje na skutočnosť, že v súčasnej spoločnosti žije čím ďalej tým viac partnerov v dlhotrvajúcom partnerskom zväzku bez toho, aby uzatvárali manželstvo. Bez toho, aby autor tento fenomén hodnotil, konštatuje, že takého spolužitie prináša podobné problémy ako život v manželských vzťahoch a že tieto páry potrebujú rovnakú psychologickú pomoc ako manželia. Kniha tak drží krok s momentálnym trendom vo svete, keď sa postupne upúšťa od pojmu marital therapy či Ehetherapie a prechádza sa k termínu couple therapy či Paartherapy. I napriek tomu v publikácii autor väčšinou ponecháva pojem manželská terapia s upozornením, že tak teoretické poznatky, ako aj praktické aplikácie platia pre spolužitie partnerov, či už žijú v manželstve, alebo nie.

Kniha, vkusne obohatená humorne ladenými ilustráciami Vladimíra Jiránka, je členená do piatich kapitol. V prvej kapitole robí autor prehľad súčasných koncepcií a chápaní manželskej terapie: dynamickej, behaviorálnej, kognitívnej, humanisticko-psychologickej, systémovej, racionálne edukatívnej, hodnotovej a syntetickej. Takto čitateľovi predkladá široký prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v súčasnosti v tejto oblasti deje, ukazuje, že každý prístup má svoje teoretické východisko a svoj slovník. Autor sa netají tým, že on sám sa v terapii snaží skôr o syntetický prístup, keď využíva rôzne prístupy a metódy, a to s ohľadom na osobnosť klientov a na špecifickosť ich manželského vzťahu. Prihliada sa pritom k minulosti a prítomnosti, k jedincovi a k systému, k realite a k ideálom a k všeobecným zákonitostiam i individuálnym zvláštnostiam.

Druhá kapitola sa venuje komunikácii v manželstve. Ide hlavne o to poznať, čo je v komunikácii manželov správne a čo nie. Častým problémom je rozdiel medzi tým, čo hovoriaci chce vyjadriť, a tým, čo skutočne vyjadruje, ako aj v tom, ako príjemca počúva a ako tomu rozumie. Dôležité je odstrániť vzájomné obviňovanie a zvládať agresívne pocity, akceptovať rozdiely partnera. Kniha ponúka praktický nácvik riešenia problémov v komunikácii, návody, praktické rady a taktiku alebo zásady konštruktívnej hádky.

Najobsiahlejšou a nosnou kapitolu je tá, ktorá špecifikuje základné typy problémov a ponúka ich riešenie. V kapitole nejde len o nácvik schopnosti konštruktívne riešiť problémy, ale aj o riešenie jednotlivých konkrétnych situácií, s ktorými sa v konfliktných manželstvách najčastejšie stretávame. Tieto problémy môžu vyplývať z osobností manželov, z manželského vzťahu, z časového vývoja vzťahu a z vnútorných a vonkajších situácií pôsobiacich v manželstve. Zdroj problémov môže totiž byť primárne v osobnosti jedného z oboch partnerov. Môžu to byť abnormálne črty, ale môže ísť aj o črty, ktoré sú úplne v rámci normy, iba sa nezlučujú s vlastnosťami partnera. Čo sa týka manželského vzťahu je dôležité, čo pôvodne priviedlo manželov k spoločnému životu a či ešte tieto faktory držia. Treba hovoriť o očakávaniach a ich naplnení. Autor na tomto mieste ponúka originálne delenie očakávaní v manželstve na očakávania žien a mužov, pričom používa výstižné skratky. Žena vo vzťahu očakáva, že si s ňou muž občas posedí a porozpráva (popo), že jej dá duševné porozumenie (dupo), že vycíti, čo potrebuje (vypo) a že bude vyjadrovať lásku celým životom (vyce). Muž od ženy očakáva, že uvarí a uprace (uu), že mu poskytne sex, keď sa mu zachce, že ho bude stále obdivovať (osta) a že ho nebude zaťažovať starosťami (nesta). Autor na tomto mieste nehovorí, že tieto očakávania sú ideálom, ale iba konštatuje, že to v dnešnej spoločnosti takto funguje. V terapii je dôležité objasniť, na základe čoho sa niektoré očakávania mohli utvárať, a tak im lepšie porozumieť. Dôležité sú teda vzťahy primárnych rodinných partnerov – tak medzi rodičmi, ako aj medzi súrodencami.

Pomerne obsiahla časť knihy je venovaná téme lásky. Autor konštatuje, že láska je pojem, s ktorým sa v súčasných odborných prácach o manželských problémoch a manželskej terapii stretávame iba zriedka. Láska skôr zaujíma sociálnych psychológov v súvislosti s interpersonálnou príťažlivosťou. Dôležité je poznať aj vývojové štádiá manželstva, lebo každé z týchto štádií prináša typické úlohy, ktoré musia manželia zvládnuť, k čomu patrí aj poznanie typických vývojových kríz. Autor upozorňuje, že zdrojom rozporov môžu byť odlišné požiadavky partnerov v sexuálnej oblasti, teda požiadavky frekvencie styku, jeho miesta, času, formy a variácie. Autor sa nevyhýba ani takým témam, ako je domáce násilie. Posledný okruh problémov sa týka vplyvu rodičov a príbuzných, priateľov, známych, susedov a vplyvu mimomanželských vzťahov.

Za dôležitú možno považovať aj kapitolu, v ktorej autor opisuje organizáciu a taktiku terapie, pričom sa organizáciou myslí séria sedení terapeuta s jedným alebo oboma manželmi, alebo prácu manželských párov v skupine. Každý z týchto spôsobov autor komentuje a pridáva konkrétne príklady a návody. Zvláštnu pozornosť venuje rozvodom, keď opisuje predrozvodové, rozvodové a porozvodové obdobie.

Posledná časť knihy je venovaná výskumu v oblasti manželskej terapie. Autor prináša prehľad metód, ktoré sa pri výskume používajú, napríklad dotazníky manželského prispôsobenia alebo metódy posudzovania správania a interakcie. Na konci sú uvedené príklady výskumu.

Na záver možno dodať, že pri písaní publikácie využil renomovaný autor okrem svojich bohatých skúseností aj poznatky z najnovších odborných publikácii v tejto oblasti. Prvé vydanie Manželskej terapie z roku 1985 získalo cenu Sexuologickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti, druhé vydanie z roku 1992 získalo Kuffnerovú cenu Psychiatrickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti a tretie vydanie bolo preložené do poľštiny. Môžeme iba konštatovať, že i posledné vydanie tejto knihy patrí medzi skvosty psychologickej literatúry, ktorá nie je v súčasnosti vo svojej oblasti prekonaná.

doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, PhD.
Katedra psychológie a Katedra křesťanskej výchovy na Univerzite Palackého v Olomouci
Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Prahe
petertavel@seznam.cz