Kvalitatívny prístup

 

Každé obdobie vedeckého napredovania má svoje horúce témy. Diskusia okolo nich sa vedie kriticky, racionálne, pragmaticky, konzervatívne, opatrne, ale nevyhnutné sú aj búrlivé diskusie plné emócií a osobných presvedčení. Oblasť výskumu je obzvlášť charakteristickým príkladom prostredia, v ktorom sú spomenuté diskusie priamo náplňou práce. Kniha Kvalitatívny prístup a metódy v psychologickom výskumez vydavateľstva Grada sa zjavne stavia na stranu premyslenej stratégie výskumníka, ktorý už v zámere výskumu musí predpokladať prínos jednej alebo druhej metódy, resp. vzťah ich kombinovaného použitia. I keď názov knihy je jednoznačný so zámerom na kvalitatívnu časť, jej čítanie presviedča, že ide o správnu syntézu poznatkov a kontextuálne zarámovanie. Zvlášť oceňujem, že kniha nie je podfarbená konfrontačným ani elitárskym tónom.

Fenomén riešenia otázky psychologického výskumu je postavený na uholnom kameni metódy a prístupu. Registrujeme pluralitu názorov, ktorým chýba spojovací moment spoločný pre všetkých. Dovolím si konštatovať, že ponúkaná publikácia je solídnym nástrojom pri vytváraní komplexného vedeckého názoru. Leitmotívom knihy je vyjadrenie, že kvalitatívny a kvantitatívny prístup v psychológii chápeme ako dva kooperujúce prístupy využívajúce rôzne metódy a rozdielne uvažujú o možnostiach výskumu vnútornej i vonkajšej reality človeka. Rešpektujeme ich rozdielne historicko-filozofické korene, súčasne ich chápeme ako prístupy, ktorých cieľom je rozvíjať a prehlbovať naše poznanie a i samotnú schopnosť poznávať.
Skôr než prejdeme k samotnému obsahu, len zopakujeme, že hoci kniha nesie v titulnom názve pojemkvalitatívny, je doplnená komparáciami s kvantitatívnym prístupom a jeho metódami. Obsah je členený do 11 kapitol, ktorých rozvrstvenie na podkapitoly dáva ucelený pohľad na problematiku kvalitatívneho prístupu.  Pre ilustráciu uvádzame nahliadnutie do úvodných kapitol.1. Charakteristiky a aplikačné možnosti kvalitatívneho prístupu – vysvetľuje základné charakteristiky a rozdiely v prístupe psychologického myslenia. Výraznejšia pozornosť je zameraná na možnosti a hranice aplikácie kvalitatívneho prístupu v modernom psychologickom výskume.2. Historicko-filozofické korene kvalitatívneho prístupu v psychológii – názov predpovedá záber. Vo filozofických zdrojoch je centrum záujmu koncentrované na hermeneuticko-naratívne tradície a fenomenologickú myšlienkovú tradíciu. História sa teritoriálne i osobnostne dotýka aj českej psychológie a jej modernej histórie. 3. Základný rámec kvalitatívneho prístupu –odvíja sa od výskumníka, od jeho pozície a úlohy voči sebe (sebareflexia) i voči všetkým zainteresovaným, ktorými sú kolegovia alebo priami účastníci. Základný rámec aplikácie prístupu sa orientuje na subjekt, kontext, deskripciu, otvorenosť, interpretáciu a zovšeobecňovanie po jednotlivých krokoch.Ďalšie kapitoly nasledujú po sebe vždy po vyčerpaní svojej agendy, čím dotvárajú mozaiku integrovaných  informačných zdrojov. Pre tých, ktorí už majú skúsenosti s týmto prístupom, je kniha jednoliatym miestom, kam sa môžu obrátiť v potrebe overiť si niektoré informácie. Prínosom je samostatná kapitola venovaná etickým otázkam aplikácie kvalitatívneho výskumu.
V knihe sa dá veľmi dobre orientovať cez vecný a menný register. Jednotlivé metódy sú dokreslené príkladmi. Sú väčšinou samocitáciou a zúžené na drogové prostredie, v ktorom autor vykonával svoje výskumy. Niekedy sa tieto príklady zdali byť najnudnejšou časťou, akoby nasilu pritlačenými simuláciami bez kreativity.
Autor vychádza z princípu, že metódy výskumu slúžia výskumnému problému, a nie naopak. Aj preto je kniha kvalitnou prácou na poli psychologickej literatúry tak pre študentov, ako aj pre samotných výskumníkov.

Mgr. Ján Uriga
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 19
813 64 Bratislava