Aj manažér je len človek

Milan Mikuláštik: Manažerská psychologie. Grada 2007, 384 s.

07_4_13_recenzie_uriga_mikulastikPsychológia je jedna z relatívne najmladších vedných odborov o človeku. Napriek tomu, že jej teoretický základ siaha do ranných dôb filozofie, až od konca 19. storočia hovoríme o kodifikovanom a uznanom vednom odbore. Odvtedy sa rapídne vyvíja a nachádza svoje miesto azda vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Psychológiu nachádzame všade tam, kde jestvuje spojitosť s človekom ako takým. Jej najvšeobecnejšia definícia hovorí, že je vedným odborom skúmajúci správanie a prežívanie a tieto momenty sú zásadnými priesečníkmi psychologického výskumu, ktorý môžeme zachytiť kvalitatívnymi alebo kvantitatívnymi metódami.

Pri pozornejšom prezeraní pracovných inzerátov si všimneme, že zamestnávatelia očakávajú od kandidátov zručnosti spojené s asertivitou, empatiou, schopnosťou vyjednávať či komunikovať a podobne. Očakávanie nie je spojené iba s intuitívnym uchopením daných zručností, ale súvisí aj s teoretickými poznatkami, ktoré umožňujú aplikáciu vhodnej formy reakcie podľa podnetu. Tak sa jednotlivci stále viac dostávajú do kontaktu so zdrojmi, ktoré by im o danej forme správania povedali viac. V prvom rade je pravdou a až potom klišé to, že práca je našim druhým domovom. Trávime tam pomernú časť dňa. Viac než predtým na nás číhajú požiadavky spojené s vysokým pracovným nasadením, kumuláciou pracovných úloh, časovým stresom. Nezostáva nám iné než sa s týmito podmienkami vysporiadať a doslova hľadať vhodné spôsoby prežitia. Práve v tejto oblasti si dnes začína psychológia získavať veľa priaznivcov a odberateľov. Žijeme v čase, ktorý môžeme pejoratívne nazvať dobou manažmentu. Každý druhý človek, ktorý vám podá svoju vizitku, má na nej ako prvé slovo manager. Súvisí to nielen zo zverenými povinnosťami, ale aj s kompetenciami, ktoré sa týkajú riadenia a vedenia firmy a ľudí zároveň. Pre ľudí v oblasti manažmentu môže byť zaujímavou a vítanou súhrnná publikácia Milana Mikuláštika s názvom Manažerská psychologie.

Každá zo šestnástich kapitol začína stručným úvodom, ktorý formou autorovho zamyslenia prináša prvotný vhľad do témy. Kladie otázky a inteligentne provokuje čitateľa, aby v texte hľadal odpovede. Významnou je hneď úvodná kapitola, ktorá vysvetľuje základné pojmy manažmentu a psychológie a zároveň ozrejmuje dôvod premostenia oboch vedných oborov. Nasledujúce kapitoly sú na seba logicky naviazané a vytvárajú zaujímavý procesný reťazec, ktorý reflektuje reálne potreby spojené s prácou manažéra. Obsahy deklaratívne popisujú opodstatnenosť psychológie v rozličných oblastiach, napríklad pri výbere zamestnancov a pôsobení psychológa v tomto procese, jeho roly a poslania. Z názvov ostatných kapitol, ktoré pomenúvajú rolu psychológie, vyberáme Self-manažment, Osobnosť, pracovná motivácia, rozhodovanie, poradenstvo, interpersonálna komunikácia.

Kapitoly sú koncipované zaujímavým a čitateľným tónom, ktorého informačnú bohatosť dokresľuje používanie odbornej terminológie citlivou, priam edukačnou formou, takže po každej kapitole si čitateľ prirodzeným spôsobom rozširuje slovnú zásobu o psychologické pojmy. Jedinou výčitkou, aj to možno nie celkom opodstatnenou vzhľadom na cieľ a rozsah knihy, je absencia konkrétnych príkladov a štúdií. Každá kapitola obsahuje aj grafické a tabuľkové doplnenia, ktoré oživujú husto popísané stránky. Záver dotvára zoznam odporúčanej študijnej literatúry pre podrobnejšie oboznámenie sa s parciálnym problémom.

Psychológia je veda, ktorá momentálne nachádza svoje reálne uplatnenie v pracovnom prostredí. Psychológovia sú stále viac pozývanými partnermi, aby riešili otázky motivácie zamestnancov, odmeňovacích stimulov, riešenia konfliktov, diagnostiky a podobne. Ich miesto je nezastupiteľné, keďže sú pripravovaní štúdiom aplikovať získané poznatky do praxe. Na druhej strane si svoju rolu dobre zastávajú vedúci manažéri, ktorí po dobrých tréningoch či konzultáciách získavajú psychologické poznatky, ktoré im pomáhajú efektívnejšie organizovať prácu, viac rozumejú sociálnemu prostrediu a aktívnejšie vedia pristupovať k riešeniu problémov.

Publikácia Milana Mikuláštika dáva solídny predpoklad, že sa v nej čitateľ môže oboznámiť s celou škálou možností aplikácie psychológie do manažmentu v jeho najširšom chápaní.

Mgr. Ján Uriga
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 19
813 64 Bratislava