3│201200000036

Úvodník
Anton Vydra

Štúdie
Róbert Karul: Baldine Saint Gironsová – znovuobjavenie estetického aktu
Ján Haluška: „Obrat k jazyku“ v narativistickej filozofii histórie

Preklady
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 10. otázka, 1. – 6. článok

Profil
Edita Príhodová: Jozef Kútnik-Šmálov za spojenie náboženstva a kultúry

Esej
Tamara Mikulová: Poznámky k funkciám mýtu v diele Mirceu Eliadeho (Medzi vedou, umením a životom)

Supplementum
Vladimír Ješko: Konstrukce lidského Já u Jeana-Paula Sartra a Davida Huma
Martina Lipovská: Manipulácia v partnerskom vzťahu

Recenzie
Michal Zvarík: Svet a svety fenomenológie politiky
Oliver Sitár: Sloboda z rôznych uhlov pohľadu
Zuzana Blažeková: Vzývanie „Zubatej“
Martin Garek: Cesta peňazí stredovekom
Andrea Tureková: Aké poklady z Francúzska ukrýva kroměřížska zámocká knižnica?
Tatiana Sabová: Zázrak v terapii
Ladislav Tkáčik: O konci filozofie náboženstva

Art & critique

Galéria
Peter Megyeši: Domov, ktorý mohlo vidieť len oko umelcovo

Recenzie
Jana Juhásová: Rámy hľadajú nové obrazy (Inovatívne tendencie ženského písania v slovenskej poézii)
Monika Kekeliaková: Haiku – prínos inovácie, ktorú sme tu doteraz nepoznali?
Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium

InfoScience
Otakar Horák: Morálne konanie filozofov a etikov z pohľadu experimentálnej filozofie