Zázrak v terapii

Americký psychoterapeut Steve de Shazer so spolupracovníkmi ponúka vo svojej poslednej knihe vysvetlenie prístupu krátkej terapie zameranej na riešenie /SFBT –Solution Focused Brief Therapy/, ktorej je sám zakladateľom. Tento smer vznikol z praktických potrieb a s cieľom zistiť, čo v terapii funguje a pomáha klientom. Ide o terapiu zameranú na budúcnosť a cieľ. Shazer a jeho spolupracovníci pozorovali stovky hodín terapií a všímali si, čo je efektívne a vedie k riešeniu problémov. Sledovali, aké otázky, správanie a emócie prispievajú k dosiahnutiu cieľa.

Autor uvádza hlavné princípy SFBT: „ak to nie je rozbité, neopravuj to“, „ak to funguje, rob toho viac“, „ak to nefunguje, rob niečo iné“, „malé kroky vedú k veľkým zmenám“, „riešenie sa nemusí nutne vzťahovať k problému“ ,„jazyk používaný k vývoju riešenia sa odlišuje od jazyka, ktorým sa popisuje problém“, „k problémom nedochádza neustále, vždy existujú výnimky, ktoré sa dajú využiť“, „budúcnosť je možné vytvárať a vyjednávať o nej“. Uvedené princípy vedú terapeuta k tomu, aby viedol klienta k používaniu účinných riešení, ktoré sa mu osvedčili v živote a v opustení tendencie riešiť problémy spôsobmi, ktoré sú neefektívne. K riešeniu sa dochádza postupne, malými zvládnuteľnými krokmi. Terapeut kladie otázku: „Čo bude iné, keď bude problém vyriešený?“ Pri riešení sa používa aj iný jazyk, pozitívnejší, zameraný na budúcnosť. Dôležité sú výnimky– situácie, kedy sa problém nevyskytuje. Klient nie je vnímaný ako uzavretý v určitom vzorci alebo diagnóze, ale ako ten, kto môže riadiť svoj život.

Terapeut vyjadruje nádej a dôveru tomu, že klient má zdroje, ktoré dokáže využiť na realizáciu potrebných zmien. K hlavným intervenciám patrí: hľadanie predchádzajúcich riešení, hľadanie výnimiek, používanie otázok zameraných na prítomnosť a budúcnosť, ocenenie a povzbudenie ku konaniu toho, čo funguje. Špecifické intervencie vysvetľuje autor postupne. Prvou z nich je zisťovanie, aké zmeny sa udiali v klientovom živote od chvíle, kedy sa objednal na terapiu, a hľadanie ciest vedúcich k želaným zmenám. Klient formuluje cieľ terapie jasne a konkrétne. Pri hľadaní cieľa sa používa tzv. otázka na zázrak. Na meranie pokrokov sa používajú škálovacie otázky. Jednou z intervencií je zdôraznenie a podpora výnimiek a efektívnych predchádzajúcich riešení. Súčasťou SFBT sú experimenty a domáce úlohy, ktoré sú zamerané na aplikáciu efektívnych riešení v živote a na podporu odolnosti a silných stránok klienta. Spôsob použitia hlavných i špecifických intervencií v praxi opisuje autor v kazuistikách.

Samotná otázka na zázrak znie nasledovne: „Predstavte si, že počas noci, kedy ste spali, došlo k zázraku a váš problém bol vyriešený. Keď sa ráno zobudíte, podľa čoho to spoznáte? Ako by ste sa o tom dozvedeli? Čo by bolo ináč? Ako by to zistili ľudia okolo vás?“ Cieľom je, aby si klient predstavil, ako bude vyzerať jeho život po vyriešení problému a formuloval terapeutický cieľ. Zisťuje sa, ako klient spozná, že dosiahol to, čo od terapie čakal. Terapeut vedie klienta k poznaniu, aké by boli viditeľné následky zázraku. Klient popisuje, ako by sa cítil, čo by prežíval a ako by sa správal deň po zázraku. Aký by bol prvý rozdiel, ktorý by si všimol. Podrobný popis pomáha klientovi prežívať to, čo popisuje.  Následne hľadá príklady zázraku, ktoré sa už dejú v jeho živote a terapeut ho podporuje v ich realizácii. Po prepracovaní otázky na zázrak sa pristupuje k jej škálovaniu. Terapeut sa pýta klienta, kde sa nachádza na škále od 0 po 10 dnes a ako to dosiahol, že je na danom čísle. Potom spolu hľadajú, čo klient potrebuje k tomu, aby postúpil o stupeň vyššie. Dôležité je formulovať splniteľné ciele a postupovať  v malých krokoch.

Autor sa v knihe odvoláva na Wittgensteinovu filozofiu jazyka, dôležitosť kontextu, celku pre pochopenie významu jednotlivých častí a ochotu pozrieť sa na veci z iného uhla pohľadu. Používa Wittgensteinov výraz „jazykové hry“ a zdôrazňuje, že význam dodáva slovám každodenná prax a činnosti, pri ktorých sú používané. SFBT terapeuti poukazujú na dôležitosť vonkajších kritérií,  ktoré sú nevyhnutné pre orientáciu vo vnútorných stavoch klienta a pre ich porozumenie. V chápaní emócií nadväzuje SFBT tiež na Wittgensteina a zdôrazňuje spätosť emócií s vonkajším kontextom, v ktorom môže dôjsť k zmene. Ide o prístup zameraný na vonkajšie pozorovateľné faktory a na kontext, ktorý určuje emócie.

V SFBT terapii je klient vnímaný ako „expert na svoj život“ a využívajú sa jeho návrhy a vízie ku komplexnému popisu riešenia a k jeho realizácii. Úlohou terapeuta je vytvárať podmienky pre to, aby klienti zistili, čo chcú, ako to môžu dosiahnuť a aby našli pre svoj problém vlastné riešenie.

Kniha je veľmi užitočnou a praktickou terapeutickou príručkou s množstvom konkrétnych otázok, popisom jednotlivých krokov a ich ilustráciou v kazuistikách, čo predstavuje významný prínos pre prax terapeuta.

A tak teraz už len stačí položiť otázku na zázrak sám sebe a zistiť, či funguje ,takže: „Ak by sa dnes v noci počas spánku stal zázrak a Váš problém by bol vyriešený, podľa čoho by ste to ráno po prebudení spoznali? A čo by si všimli ľudia okolo Vás?“

Mgr. Tatiana Sabová
psychologička  a psychoterapeutka
Zitako, s.r.o., Neštátna psychologická ambulancia,
T. Vansovej19
974 01 Banská Bystrica
tatianasabova@gmail.com