Úvodník

„Človek je ešte neustáleným zvieraťom“.

Čo znamená toto Nietzscheho vyhlásenie v § 62 z Mimo dobra a zla? Zjavne znamená to, že človek je v každej dobe dejinný – že človek je v každej dobe len provizórne tým, čím je. „Provizórny“ človek! Človek je nedokonalý či skôr v gramatickom zmysle slova „imperfektový“, pretože imperfektum je v mnohých našich jazykoch minulým časom, no je neukončenou minulosťou, otvoreným časom.

Čo iné sú dejiny, ak nie sprítomnenie a vytváranie minulého ako takého v prítomnosti? No ako si sprítomniť a vytvoriť minulosť, ak je z definície neukončená, otvorená? V druhej z Nečasových úvah spomína Nietzsche tri pojmy dejín: monumentálne, antikvárne a kritické dejiny.

Monumentálne dejiny sú dejinami veľkých príkladov minulosti, dejinami, ktoré hovoria k ľuďom prítomnosti: „Spomeň si!“ Sú to dejiny dobra a zla. Ich dielom je ponaučenie a odovzdávanie. Tieto dejiny, aby boli užitočné, si nevyhnutne vyžadujú kontinuitu troch štruktúr času: minulosti, prítomnosti a budúcnosti, v ktorých je obsiahnutý princíp kauzality. Budujú sa okolo témy pokroku, ktorý sa stáva možným prostredníctvom obnovovania alebo opakovania minulého. No nevidíme tu azda, že pokrok, ktorý zahŕňa kauzálnu kontinuitu, tu protirečivo hľadá svoje hranice a svoje fanatizmy identity? Nevidíme, že neúprosný konformizmus číha na toto odovzdávanie a na tento pokrok? Čas sa už viac neotvára, ale prešľapuje, a pokrok môže takto viesť k tomu, čo Nietzsche presne pomenúva „nadbytkom dejín“.

Pokiaľ ide o antikvárne dejiny, nejde im o to, aby budovali kontinuitu medzi časmi a trvaniami, chcú len uchovať minulosť a zapísať sa do retrospektívneho pohľadu na zvyšky a pozostatky ako na zmenšeniny minulého. Nepridávajú ku konformizmu monumentálnych dejín čisto zámer učenosti: vedenie pre vedenie, nič viac? Nevytvárajú náboženstvo minulého ako neprekonateľného a zavŕšeného minulého? Nie sú večnosťou, ktorá nevyslovuje svoje meno, prázdnou homogénnosťou? Nie sú to univerzálne dejiny, ktoré postupujú jednoduchým pridávaním častí, nie sú tým, čo nazývame historizmom?

Na jednej strane akceptovaná kontinuálna kauzalita, na druhej bezcieľna fragmentácia: Sú ľudia odsúdení slepo blúdiť od jednej k druhej? Sú odsúdení na to, aby boli pripútaní k absencii ohromujúcej slobody?

Nenachádzame sa v situácii, ktorú Walter Benjamin opísal v deviatej zo svojich Téz o filozofii dejín, kde pripomínal obraz Paula Kleea nazvaný „Angelus novus“? „Na toto sa musí podobať Anjel Dejín. Jeho tvár sa obracia k minulosti. Tam, kde sa pred nami javí reťaz udalostí, vidí len jednu a jedinú katastrofu… No z raja sa vzdúva búrka, ktorá sa opiera do jeho krídel tak mocne, že ich anjel nedokáže udržať pri tele a preto ho búrka nezadržateľne tlačí k budúcnosti, ku ktorej obracia svoj chrbát, zatiaľ čo hromada ruín pred ním sa dvíha do nebies. Táto búrka je tým, čo nazývame pokrok.“

A predsa, ako sme naznačili, si Nietzsche všíma ešte tretí pojem dejín: kritické dejiny. Dejiny, ktoré sa oslobodzujú od prítomného, obracajú sa proti prítomnému, stávajú sa nečasovými, neaktuálnymi. Ak monumentálne dejiny vedú takmer proti sebe samým k zopakovaniu minulého, kritické dejiny mieria k premene prítomného. Vzdialené tomu, aby sa venovali slávnej alebo fiktívnej minulosti, zaoberajú sa „cieľom“ a robia možnými dejiny budúceho, pričom vychádzajú z cieľa, ktorý ich zaujíma. Tieto dejiny nemieria k objektivite, ale – ako hovorí Nietzsche – k spravodlivosti.

Kritické dejiny vytvárajú aktívnu utópiu, sú formou dejín, ktorá je tak „nebezpečná“, ako aj „podstatná“. Kritický historik ako človek-kritik sa predsa vždy nachádza v prítomnosti, no v prítomnosti, ktorá je mimo spojitosti a časovej následnosti, v prítomnosti, ktorá je tu „v nevhodnom čase“.

Eliane Escoubas (Paríž)

Obrázok na titulnej stránke je výrezom jedného z diel R. Sedlačíka z cyklu Random order. Viac tu.

« L’homme est l’animal non encore fixé ».

Que signifie cette déclaration de Nietzsche, dans « Par-delà le bien et le mal » au § 62 ? Elle signifie évidemment que l’homme, à toute époque, est historique – que l’homme, à chaque époque, n’est que provisoirement ce qu’il est. Homme « provisoire », l’homme est imparfait ou plutôt il est « à l’imparfait », au sens grammatical du terme, car l’imparfait est un temps du passé dans la plupart de nos langues, mais d’un passé inachevé, d’un temps ouvert.

Qu’est-ce que l’histoire, sinon la représentation et la production du passé, en tant que tel, dans le présent. Mais comment représenter et produire le passé, si celui-ci est par définition inachevé, ouvert ? Il y aurait alors, selon Nietzsche, dans la « Seconde considération intempestive », trois concepts d’histoire : l’histoire monumentale, l’histoire antiquaire et l’histoire critique.

L’histoire monumentale est celle des grands exemples du passé, ceux qui disent aux hommes du présent : « souviens-toi ! ». C’est l’histoire du bien et du mal. Son œuvre est œuvre de leçon et de transmission. Cette histoire, pour être utile, postule nécessairement une continuité entre les trois structures du temps que sont passé, présent et futur, entre lesquelles est impliqué le principe de causalité. Elle s’édifie autour du thème du progrès, rendu possible par la reproduction ou la répétition du passé. Mais ne voit-on pas alors que, de façon contradictoire, le progrès qu’implique la continuité causale, trouve ici ses limites et ses fanatismes identitaires ? Ne voit-on pas qu’un conformisme implacable guette cette transmission et ce progrès ? Le temps ne s’ouvre plus, mais piétine, et le progrès peut alors conduire à ce que Nietzsche nomme précisément un « excès d’histoire ».

L’histoire antiquaire, quant à elle, ne cherche pas à édifier une continuité entre les temps ou les durées, mais ne veut que conserver le passé et ne s’inscrit que dans une rétrospection des restes et vestiges en tant que miniaturisation du passé. N’ajoute-t-elle pas alors au conformisme de l’histoire monumentale une visée purement érudite : savoir pour savoir, sans plus ? Ne produit-elle pas une religion du passé comme passé insurpassable et achevé ? Une éternité qui ne dit pas son nom, une homogénéité vide ? Une histoire universelle qui procède par simple addition de parties, ce qu’on appelle l’historicisme ?

Causalité continue acceptée ou fragmentation sans but : les hommes sont-ils condamnés à aller de l’une à l’autre aveuglément ? Condamnés à être enchaînés à une absence de liberté suffocante ?

Ne sommes-nous pas alors dans la situation que Walter Benjamin décrit dans sa 9ème Thèse sur l’histoire, rappelant un tableau de Paul Klee intitulé « Angelus novus » : « C’est à quoi doit ressembler l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe… Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut les refermer et elle le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès ».

Pourtant, nous l’avons aperçu, Nietzsche rend compte d’un troisième concept d’histoire, l’histoire critique. Une histoire qui se libère du présent, se tourne contre lui, devient intempestive. Si l’histoire monumentale tend, presque malgré elle, à la reproduction du passé, l’histoire critique vise la transformation du présent. Loin de se donner un passé glorieux ou fictif, on se donne un « but » et on rend possible l’histoire du futur en partant du but qu’on se donne. Cette histoire ne vise pas l’objectivité, mais, dit Nietzsche, la justice.

L’histoire critique produit une utopie active, elle est la forme d’histoire à la fois la plus « dangereuse » et la plus « essentielle ». L’historien critique, comme l’homme-critique, est pourtant, à chaque fois, dans le présent, mais dans un présent hors de la connexion et de la succession temporelle, dans un présent « à contretemps ».

Eliane Escoubas (Paris)