Svet v nás a okolo nás


Autori učebníc zväčša stoja pred dilemouako zapracovať do svojich textov všetky relevantné fakty a zároveň vyprodukovaťdielo, ktoré by bolo stále príťažlivé pre čitateľa a slúžilo svojmu cieľu.Časť vedeckej obce rezignuje na odbornosť a systematizovanie poznatkov,čím sa na pultoch kníhkupectiev objavujú síce potrebné a obľúbenépopularizačné diela, avšak tieto sú určené skôr pre širšiu verejnosť. Na druhejstrane, je nemálo takých učebníc, ktoré prekypujú faktami, no slúžia skôr akoencyklopédie a čitateľ sa cez množstvo údajov „prehrýza“ so značnýmiproblémami a niekedy i so sebazaprením. Napísať dobrú učebnicu totižvyžaduje nemalé skúsenosti a popri nich najmä veľký rozhľad v danejproblematike. Len tak autor získava nevyhnutný nadhľad, ktorý umožňuje správneidentifikovať oporné body disciplíny a len tie najdôležitejšie faktysystematizovať do zjednodušeného celku poznania.

 

Kniha Petra Tavela a AndreyMadarasovej Geckovej je učebnicou sociálnej psychológie. Ideo psychologickú disciplínu, ktorá má vo svojej podstate za úlohuobjasňovať aspekty ľudského správania týkajúce sa človeka a jeho vzťahovk ostatným ľuďom, skupinám, sociálnym inštitúciám či spoločnosti akocelku. Táto oblasť psychológie patrí medzi najkomplikovanejšie, no zároveň jedisciplínou, ktorej poznatky využije každý človek. Ide o vysoko praktickú(z praxe vychádzajúcu a pre prax určenú) vedu, ktorá mapuje každodennésprávanie a prežívanie človeka v najrozličnejších situáciáchv súvislosti s jeho kontaktmi so sociálnymi objektmi. Je preto ibapotešiteľné, že sa autori rozhodli venovať práve tejto oblasti. Navyše,publikácia, ktorú takto vytvorili, je prototypom kvalitnej učebnice. Spájapozitíva populárno-vedeckého štýlu a precíznosti odborného textu, pričomnezabúda na potreby čitateľa-študenta.

 

Z množstva tém, ktoré sociálnapsychológia ponúka, si autori vybrali jedenásť základných oblastí. Každúz kapitol štruktúrovali tak, aby vo svojej faktografii ponúkala nielenzákladný prehľad poznatkov, ale upozorňovala najmä na ich konzekvenciea praktické využitie. Používajú pritom príklady zo života, názorné grafya text dopĺňajú nemalým počtom fotografií. Súčasťami kapitol súi úlohy na zamyslenie a návody na praktické cvičenia; nechýbajútaktiež kontrolné otázky preverujúce pozornosť čitateľa a jeho schopnosťporozumieť textu a osvojiť si kľúčové poznatky. Osobitne prínosné je stručnézáverečné zhrnutie obsahu kapitoly a bohatá bibliografia umožňujúca ďalšieštúdium z primárnych prameňov. Takto pripravený text je ukážkoupublikácie, ktorá skutočne slúži študentom, prípadne tým, ktorí sa chcúv danej problematike vzdelávať.

 

Po obsahovej stránke si autori vybrali tieoblasti, ktoré sú kľúčové pre fungovanie človeka ako sociálnej bytosti. Istenie je náhodou, že názvom učebnice je bonmot „Človek medzi ľuďmi“, ktorýskutočne vystihuje jej zameranie. Text na obálke cituje Johna Donnaz Hamingwayovho diela Komu zvonia do hrobu  a skutočneplatí, že: „Žiaden človek nie je ostrov sám pre seba“. Všetci sme obklopeníľudstvom, ktoré nás v jeho komponentoch ale i v celku formuje odprvých dní až po smrť. Je dôležité a prínosné mať vedomostio základných mechanizmoch fungovania človeka v spoločnosti, akoi o modeloch vzájomných interakcií. Umožňuje to nielen lepšiepochopiť veľmi zložité a niekedy  i tak ťažko zrozumiteľnémedziľudské vzťahy, ale predovšetkým prežívanie a správanie samého sebav kontexte kontaktov s okolím.

 

Úvodná kapitola odborného textu sa venujeproblematike postojov a sociálnej percepcii, pričom dôraz kladie najmä naobjasnenie nesprávneho utvárania dojmu o druhej osobea prostredníctvom praktických ukážok čitateľa s danou problematikounielen oboznamuje, ale snaží sa i poskytnúť návod na eliminovanie negatívnychdopadov tohto fenoménu. Autori pomerne podrobne rozoberajú mýty, predsudky,stereotypy či atribučné chyby, ktorými negujú správnosť častého ľudskéhopresvedčenia o kvalite a pravdivosti utvárania si vlastného názoru nadruhých. To, akým spôsobom si hľadáme svoje miesto v sociálnych skupinách,aké pozície zastávame a ako nás môžu takéto zoskupenia ovplyvňovať,kompletizuje druhá kapitola. Vysvetľuje teóriu sociálneho leňošenia, teóriuaktivácie, pociťovaného hodnotenia a konfliktu vyrušenia, ale i pojmyako konformita, brainstorming či skupinová polarizácia. Pomerne rozmanité javyodohrávajúce sa v skupine podávajú základný prehľad o mechanizmochpôsobenia v rámci tohto sociálneho zoskupenia. Objasnenie pôsobeniaskupiny na jednotlivca sa rozširuje v tretej kapitole analyzujúcej davovésprávanie ľudí, ktoré je už pomerne dlho predmetom skúmania nielen sociálnychpsychológov, ale i sociológov či filozofov. Prežívanie a správaniečloveka v dave podlieha odlišným mechanizmom, než aké sa vyskytujúv iných sociálnych zoskupeniach, čo učebnica dokumentuje nielen prehľadnoupodkapitolou účinkov davu na jednotlivca, ale i príkladmi priamoz praxe.

 

S vplyvom masy na jednotlivca súvisíi teória vodcovstva, ktorá je spolu so sociálnou mocou náplňou ďalšíchdvoch kapitol. Čo sa stalo pri Zimbardovom väzenskom experimentev Stanforde, ako dopadli Aschove pokusy s konformitou a prečo súpodľa Milgrama ľudia schopní pokojne zabíjať? – to všetko sa čitateľ dozviepráve v týchto častiach. Pozitívnejšie stránky medziľudskej interakcie,najmä v podobe sociálnej pomoci a opory prezentujú autoriprostredníctvom okolností poskytovania pomoci človeku, ktorý sa nachádzav záťažovej situácii ako i prostredníctvom spôsobov, ktoré uľahčujújej zvládnutie. Analyzujú komponenty tejto aktivity viažuce sa tak na jejposkytovateľa, ako i na príjemcu, približujú špecifiká emocionálnej,inštrumentálnej, informačnej a hodnotiacej opory spolu s faktormizvyšujúcimi alebo znižujúcimi pravdepodobnosť poskytnutia pomoci. Táto kapitolaje v kontexte klasických učebníc sociálnej psychológie ojedinelá a jepotešiteľné, že autori vyzdvihli jej dôležitosť tak zaradením do publikácie,ako i jej pomerne podrobným rozpracovaním. Veľmi atraktívnyma žiadaným témam sa venujú posledné kapitoly publikácie – rozoberajúpríťažlivosť, partnerské vzťahy a ich rozpad, ako i láskuči altruizmus. Sú pútavé nielen svojou tematikou, ale najmä zameraním napraktické stránky opisovaných druhov sociálnej interakcie. Okrem teóriío tom, prečo sa ľudia navzájom priťahujú, píšu autorii o fázach, ktorými vzťahy prechádzajú; originálne a nápaditoprezentujú pohľady na vzťahy a očakávania partnerov z pohľadumužského a ženského pohlavia, poukazujú na dôsledky súrodeneckýchkonštelácií v ďalších vzťahoch a snažia sa prezentovať typológiepartnerov vzhľadom na roly, ktoré sa vo vzťahoch snažia obsadiť. Ideo dynamický a pútavý text, ktorý objasňuje mnohé zákonitosti v rámcinajužšej komunikácie a kohabitácie v dyádach, pričom osobitný dôrazkladie na pozitívne sociálne vzťahy, akými sú láska, zamilovanosť, altruizmus,empatia či prosociálne správanie. Autori končia učebnicu v optimistickom duchu,ktorý dáva pocítiť, že život človeka sa napĺňa cez vzťahy s druhýmia tieto vzťahy je možné neustále budovať a zlepšovať.

 

Publikácia Človek medzi ľuďmiposkytuje prehľad základných tém rozpracovávaných sociálnou psychológiou. Ideo učebnicu, ktorá je prístupná študentom, ale i komukoľvek, kto sazaujíma o otázky a problémy ľudského spolužitia. Poskytuje základnévedomosti, praktické rady a námety, čo z nej popri náučnejliteratúre robí i užitočného sprievodcu a poradcu v oblastimedziľudských vzťahov.

 

Mgr. Slávka Démuthová, PhD.
Katedra psychológie
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
demuthovci[zavináč]yahoo.com