Etický kódex časopisu Ostium
Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy je Open-Access časopis, ktorého vydavateľom je OZ Ostium. Naším cieľom je, aby štúdie dosahovali kvalitnú vedeckú úroveň, aj preto sú posudzované dvoma anonymnými recenzentmi. Usilujeme sa o to, aby publikované štúdie spĺňali terminologickú jasnosť, metodologickú presnosť a konzistentnosť argumentácie. Popularizačné štýly písania nevylučujeme, ale nemali by byť použité na úkor exaktnosti.

Etika publikovania a redakčnej práce časopisu Ostium, ako aj vymedzenie sa voči nečestným praktikám publikovania vychádza z pravidiel Committee on Publication Ethics / COPE, najmä z Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Redaktori, autori a posudzovatelia sa zaväzujú, že sa budú riadiť Etickým kódexom časopisu Ostium.

Povinnosti redaktorov a Redakčnej rady
Redaktori sú zodpovední za dodržanie kvality príspevkov, ako aj obsah ďalších informácií uverejnených v časopise. Zodpovedne komunikujú s autormi, recenzentmi a čitateľmi.

Po obdržaní príspevku rozhodujú o anonymnom recenzovaní dvoma posudzovateľmi, ktorí dostanú k dispozícii recenzný formulár časopisu, v ktorom sú opísané vedecké štandardy kladené na príspevky. Závery recenzného konania sprostredkujú autorovi. Recenzné konanie spravidla prebehne do 3 mesiacov od obdržania príspevku.

V prípade protichodného hodnotenia príspevku sa príspevok pošle na posúdenie tretiemu recenzentovi a/alebo prebehne diskusia a hlasovanie o prijatí alebo odmietnutí príspevku v Redakčnej rade

Čitatelia sú prostredníctvom verejných sietí informovaní o nových číslach časopisu. Ostium je Open-Access časopis prístupný všetkým čitateľom a vďaka archívu s možnosťou prístupu k vydaným číslam. Čitatelia sú zároveň informovaní o databázach, v ktorých je časopis indexovaný.

Redaktori informujú autorov v prípade, že došlo k zmene indexovania časopisu.

Redakčná rada vychádza zo štatútu časopisu Ostium. Redaktori sa aktívne usilujú o stále zlepšovanie kvality časopisu, o rozširovanie okruhu vedeckých recenzentov, o propagáciu časopisu a jeho dobré meno. Vydavateľ zabezpečuje vydanie a jeho povinnosti a vzťah k časopisu sú zachytené v stanovách OZ Ostium.

Povinnosti autorov a vo vzťahu k autorom
Autor je informovaný o prijatí textu do recenzného konania a o výsledku posudzovania. Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť akceptovaný príspevok podľa vlastného edičného a časového plánu.

Pri recenzovaní je zachovaná anonymita autora aj posudzovateľov.

Na stránke časopisu je prehľadný popis zamerania časopisu, ako aj pokynov pre autorov o spôsobe a formáte publikovania.

Autor sa zaväzuje k tomu, že svoj text poslal do recenzného konania len do časopisu Ostium, a nie je súbežne posudzovaný v inom časopise alebo v rámci inej publikácie.

Autor nevyhnutne informuje časopis o tom, ak bol jeho text inde alebo v podobnej podobe už publikovaný. Opätovné publikovanie príspevku je možné len v dobre odôvodnených prípadoch a po odsúhlasení Redakčnou radou.

Autor posiela do redakcie príspevok, ktorý je pôvodný, spĺňa vedecké štandardy, uvádza všetky zdroje, z ktorých vychádza a odmieta formy neetického publikovania, ako sú uvedené vo Vyhlásení k nečestnosti.

Ak je článok spracovaný viacerými autormi, ich spoluautorstvo je priznané a ten, kto komunikuje s redakciou, sa zaväzuje informovať všetkých spoluautorov o zaslaní textu do recenzného konania.

Autor posiela svoj text samostatne bez osobných údajov a vo zvláštnom súbore uvádza: meno, e-mailovú adresu, tituly, pracovisko, adresu pracoviska.

V prípade uverejňovania prekladov, fotografií, reprodukcií, tabuliek iných súčastí textu, na ktoré sa vzťahuje autorské právo, je autor povinný priložiť informáciu o súhlase s publikovaním takéhoto materiálu vo svojom príspevku.

Autor je zodpovedný za zverejnenie údajov o grantovej, finančnej či inej podpore, na základe ktorej bol text vypracovaný.

Ak autor zistí, že niektoré údaje v jeho príspevku sú uvedené chybne, ihneď o tom informuje redakciu počas recenzného konania, ako aj po uverejnení textu.

Autori podpisujú s časopisom Ostium licenčnú zmluvu.

Povinnosti recenzentov
Pri posudzovaní príspevkov recenzenti vychádzajú z formulára, ktorý im poskytuje redakcia. Sprostredkujú redakcii aj ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vedeckej kvality, pôvodnosti textu alebo etických otázok publikovania (podľa Vyhlásenia k nečestnosti).

Pri posudzovaní zachovávajú recenzenti objektivitu, nezávislosť, odbornosť, takisto argumentujú vo svojich námietkach prehľadne a jednoznačne.

Informujú redakciu o tom, ak zistia, že sa nachádzajú v konflikte záujmov.

V prípade, že z časových alebo iných dôvodov nemôžu vypracovať posudok, čo najskôr o tom informujú redakciu.

Recenzenti sa zaväzujú dodržať anonymitu aj po zverejnení príspevku. Takisto nedisponujú voľne recenzovaným rukopisom ani jeho obsahom a nemajú povolené ho zverejňovať alebo ukazovať nikomu inému.

Vyhlásenie k nečestnosti
Redakcia sa zaväzuje sledovať a prísne odmietať neetické prejavy publikovania, ako sú:

  • Diskriminácia v súvislosti s názormi, pôvodom, porušenie plurality názorov
  • Porušenie etických pravidiel, integrity výskumu alebo intelektuálnej poctivosti
  • Konflikt záujmov
  • Plagiátorstvo, zatajenie zdrojov, manipulácia s informáciami, uvádzanie „fake news“
  • Opätovné publikovanie príspevku, porušenie autorských práv

*

V prípade zistenia chyby redakcia uverejní opravu.

V prípade polemiky dostane autor kritizovaného textu možnosť na ňu reagovať.

Pri sťažnostiach autorov na posudky, v sporných prípadoch a pri iných etických otázkach sa o ďalšom postupe rozhoduje na základe diskusie, ktorá sa opiera o odporúčania Committee on Publication Ethics / COPE a následného hlasovania v Redakčnej rade.