Kultúrna firma


Uriga, J.: Kultúrna firma. In: Ostium, roč. 4, 2008, č. 2.


LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. (et al.): Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti. Grada Publishing, 2004, s. 176.

Súčasný pracovný trh nabral na nových obrátkach. Ponuka prevyšuje dopyt, čo je pozitívne pre tých, ktorí si prácu hľadajú alebo pripúšťajú zmenu. Ďalším faktom sa stáva aj to, že čím ďalej, tým viac sa dôraz posúva z finančnej oblasti na kontextovú, kde kandidátov zaujíma pracovné prostredie, súhra kolektívu, príležitosť učiť sa a rásť, nachádzať nové horizonty a podobne. Oblasť nefinančného odmeňovania sa stáva dôležitou z jedného základného dôvodu: Špirála navyšovania platov dosahuje svoje maximá a firmy reálne nie sú schopné iba preplácať odborníkov, ktorých potrebujú do svojich radov. Túto skutočnosť pocítili aj noví kandidáti o prácu a vediac, že sa nedá ísť nad možnosti firmy zaujímajú sa o kontextuálne informácie. Na druhej strane hovoriť o pohyblivej pracovnej dobe, o práci z domu alebo projektovom riadení je benefitom, ktorý sa peniazmi celkom merať nedá. Je to potenciál, ktorý nachádza spätnú väzbu vo forme lojality, súdržnosti, identifikácie a chcenia.

Oblasť fungovania firmy v celej svojej šírke a hĺbke sa stáva dôležitou časťou výberových alebo hodnotiacich pohovorov, kde zamestnanci prezentujú svoje očakávania a nároky. Podobne aj firmy hľadajú jednotný nástroj, ktorým svoje vízie a cesty k nim prezentujú. Jedným slovom firemná kultúra je ústredným pojmom, kde sa stretávajú všetky doteraz vymenované atribúty. Ako súbor hodnôt, postojov, noriem a vzorcov správania, ktoré firmy zdieľajú, je jednou z najdôležitejších kvalít, ktoré reprezentujú spoločnosť pred zákazníckou verejnosťou a zamestnancami zároveň. Avšak definovať tento súbor je náročné. Na knižnom trhu sa v rámci noviniek stretávame s prílivom novej literatúry prekladanej zo zahraničných zdrojov, ale našiel sa aj zdroj blízky česko-slovenskému prostrediu. Tím autorov z akademickej aj aplikovanej sféry vydal profesionálne vypracovanú publikáciu Organizační kultura. Na 173 stranách sa autorom podarilo urobiť kvalitnú symbiózu poznatkov a aplikácií, ktoré s firemnou kultúrou súvisia. Napriek tomu, že sa na publikácii podieľal autorský tím, je  v nej cítiť pevnú ruku zostavovateľa, ktorý si dal pozor na výsledný charakter obsahu.

Obsah je štruktúrovaný do troch nosných kapitol:

· Organizačná kultúra a jej vplyv na správanie sa organizácie
· Poznanie organizačnej kultúry ako východisko jej utvárania
· Tvorba žiaducej organizačnej kultúry

Prvá kapitola v sebe syntetizuje definície a základné vymedzenie pojmu firemnej kultúry. Bližšie sa dotýka prvkov kultúry (hodnoty, postoje, normy, jazyk, historky, mýty, zvyky, hrdinovia), jej obsahu a sily. Osobitné miesto patrí časti zameranej na zdroje kultúry. Nimi predstavuje čitateľovi kaskádovitý model začínajúci od národnej kultúry prechádzajúci ďalej cez trhové prostredie, vplyv profesie, zakladateľa, veľkosť firmy a dosah technologickej vymoženosti na jej fungovanie. O tom, že kniha podáva sumár výstupov, ktoré sa v modernom manažmente uplatnili a fungujú, je predstavenie niekoľkých modelov, ktoré slúžia ako inšpirácia hlavne v otázke výkonnosti. Mnoho manažérov je ochotných venovať čas, energiu a peniaze do záležitostí, ktoré budú násobiť vložené. Pojem firemnej kultúry na prvý pohľad znie ako niečo „soft“, čo je dobré mať ako imidž, ale mnohí za tým nevidia reálny dopad na efektívne denné fungovanie. Práve čítanie prehľadu, ktorý ponúka druhá kapitola demonštruje typológie, s ktorými sa môžeme stretnúť v kontexte firemnej kultúry vo vzťahu k cieľom, nárokom. Svoje stabilné miesto má tu metodológia merania a diagnostiky, ktoré je zaujímavou vstupnou líniou, no skúsenejšiemu čitateľovi by mohli chýbať odkazy na doplňujúce zdroje alebo prípadové štúdie.

Vyvrcholením subtílnej, ale hutnej odbornej publikácie je tretia kapitola, ktorá opisuje proces tvorby firemnej kultúry. Dôraz sa zameriava na najviac pertraktované oblasti dosahu kultúry, ktorými sú orientácia na zákazníka, podpora kvality a cesta k neustálym inováciám.

Kniha je podľa autorov určená širokej čitateľskej verejnosti: študentom manažmentu, ekonomiky, poradcom v oblasti firemných procesov či personalistiky všeobecne. Jednotlivé kapitoly sú vhodne doplnené grafickou časťou, schémami, ktoré napomáhajú figuratívne založeným čitateľom zobrať si jednotlivé poznatky do svojej praxe.

Mgr. Ján Uriga
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 19
813 64 Bratislava