000000262│2010

Úvodník
Anton Vydra

Štúdie
Ján Kralovič: K možnostiam využitia Merleau-Pontyho Filozofie videnia pri interpretácii obrazu. S prihliadnutím na dielo Paula Cézanna
Peter Fraňo: Otázka slobodnej vôle v helenistickej filozofii (na pozadí Ciceronovho spisu De fato)
Hedviga Marcinková: Ľudská túžba po uznaní a fenomén otroctva v procese vývoja sebavedomia u G. W. F. Hegla

Preklady
Herbert Paul Grice: Povojnová oxfordská filozofia

Esej
Jana Baginová: O slobode a nevyhnutnosti

Recenzie
Róbert Karul: Vrátiť sa k sebe
Slavomír Lesňák: Evolučná gnozeológia: Kľúč k zmene kultúry
Tatiana Sabová: Príbeh života
Gabriela Šarníková: Mapujeme nielen v geografii

Art & Critique

Galéria
Kateřina M. Václavková: Memento mori

Recenzie
Jaroslava Špíreková: Horkosť medového opojenia kategóriou krásy v područí avantgardnej revolty
Michal Žgrada: Pohľad do ticha vnútra