Závislosť


Sabová, Sh. T.: In: Závislosť. Ostium, roč. 11, 2015, č. 4.


obalka_sabovaHeinz-Peter Röhr: Závislost – jak jí porozumět a jak ji překonat. Praha: Portál 2015, 175 s.

Nemecký psychoterapeut Röhr sa dlhodobo venuje terapii závislých a vo svojej novej knihe sa delí o vlastné skúsenosti z tejto práce. Zaoberá sa témou látkových aj nelátkových závislostí a problémom spoluzávislosti. Prináša informácie o samotnej závislosti, poukazuje na terapeutické možnosti a význam svojpomocných skupín, ktoré pomáhajú k uzdraveniu.

V prvej kapitole opisuje paralelu medzi fázami smútkového procesu a zvládaním chorobnej závislosti. Prvá fáza popieranie môže trvať rôzne dlho, a často k vyhľadaniu liečby prispeje zhoršenie zdravotného stavu, problémy v práci alebo v partnerskom vzťahu. Veľký prínos v ukončení popierania a uznaní problému so závislosťou predstavujú svojpomocné skupiny pre závislých. Uznanie a prijatie toho, že má človek problém, je súčasťou prvých krokov 12-krokového uzdravujúceho programu AA.

Ďalšia fáza hnevu vedie ku konfrontácii so sebanenávisťou, hnevom na iných a vedie k spracovaniu pocitov viny a k adekvátnemu vyjadreniu zlosti.

V 3. fáze sa kladie dôraz na aktívne spracovanie smútku. Dôležité je, aby sa klient postavil čelom k bolestným pocitom a doprial si dostatok času na fázu smútenia. U mnohých závislých je zablokovaný smútok kvôli opakovanému vyhýbaniu sa tejto emócii a otupovaniu sa alkoholom a inými prostriedkami. Významnou podporou môže byť účasť v svojpomocnej anonymnej skupine, kde môže človek hovoriť o svojej bolesti s ľuďmi, ktorí majú podobnú skúsenosť. Zdieľanie v atmosfére bezpečia a porozumenia je veľmi liečivé a pomáha človeku nepotláčať bolesť, ktorú v sebe nosí, ale sa s ňou aktívne vyrovnávať. Súčasťou tejto fázy je spísanie toho, čím ublížili iným a prebratie zodpovednosti. Autor poukazuje na dôležitosť toho, aby človek videl svoje dobré aj zlé stránky, aby vnímal seba realisticky, čo zodpovedá aj 5. kroku AA.

Poslednou fázou procesu uzdravovania je integrácia, ktorú autor nazýva aj zmŕtvychvstaním, lebo predstavuje nový život s pochopením príčin, ktoré viedli k závislosti a s preberaním zodpovednosti za uzdravovanie z jej následkov.

V prvej kapitole sa Röhr zaoberá aj témou spoluzávislosti, ktorá postihuje ľudí žijúcich so závislým človekom. Poukazuje na vzorce správania, ktoré sa vytvoria počas života s takýmto človekom a na ich snahy pomáhať mu, ktoré vedú do začarovaného kruhu. Zdôrazňuje nutnosť nahliadnuť svoj vlastný problém ako spoluzávislého a uvádza kroky vedúce k liečbe. Podstatné je nevenovať všetku pozornosť a energiu závislému človeku, ale začať sa starať o seba a dbať na vlastné potreby.

Autor poukazuje na dôležitosť spoznania hlbších príčin závislosti a spoluzávislosti a ich spracovávania a na význam transcendencie, spojenia s niečím vyšším, objavenia hlbšej duchovnej potreby skrytej za závislosťou.

V druhej kapitole opisuje biblický príbeh márnotratného syna a na jeho pozadí a správaní mladšieho a staršieho brata vysvetľuje dynamiku vzniku závislosti a liečivý akceptujúci prístup ich otca. Röhr tu zdôrazňuje potrebu prejsť od závislého pocitu vlastnej hodnoty, ktorý bol závislý na vonkajších faktoroch, k vnútornému nezávislému pocitu vlastnej hodnoty, spočívajúcemu vo vlastnom vnútri – na odovzdanie sa niečomu hlbšiemu a vyššiemu v sebe.

Tretia kapitola prináša prehľad a vysvetlenie jednotlivých porúch osobnosti s ich typickými znakmi a prejavmi. Pri každej z nich autor uvádza aj funkciu návykovej látky, typické problémy počas terapie, cestu do recidívy a šance na pozitívny vývoj.

Prvé 3 kapitoly sú rozsiahlejšie a zaberajú väčšiu časť knihy. Ďalšie kapitoly sú kratšie a venujú sa nasledovným témam: 4. kapitola je venovaná konfliktu medzi autonómiou a závislosťou a jeho spracovávaniu. 5. kapitola sa týka deštruktívnych závislých vzťahov, kde autor zdôrazňuje, že v týchto vzťahoch má partner určitú funkciu – stáva sa tzv. „riešením problémov“ pre závislého človeka, čo však nevedie k uzdraveniu. 6. kapitola je venovaná téme abstinencie, pričom zdôrazňuje význam bezpodmienečnej kapitulácie často spomínanej aj na svojpomocných skupinách a význam viery v seba. 7.kapitola sa týka nelátkových závislostí a venuje sa workholizmu, chorobnej závislosti na jedle, gamblerstvu a chorobnej závislosti na internete, športe a nakupovaní. 8.kapitola je o recidíve, dôvodoch, ktoré k nej vedú a nutnosti pochopiť, čo ju spôsobilo. Posledné kapitoly prinášajú tému chorobnej závislosti a sexuality, krízy počas terapie a v závere autor ponúka rituálne rozlúčenie sa s návykovou látkou, ktoré využíva vo vlastnej terapeutickej praxi so závislými pacientmi. V prílohe je ešte téma venovaná rôznym druhom chorobnej závislosti, ako je závislosť na liekoch a sebapoškodzovanie. A príloha prináša aj užitočné otázky pre závislých ľudí.

Kniha je vhodná pre ľudí trpiacich problematikou závislosti alebo spoluzávislosti a pre psychológov a psychoterapeutov, ktorí v nej môžu nájsť podnety pre vlastnú terapeutickú prácu so závislými pacientmi a využívať tiež možnosť posielať týchto pacientov do svojpomocných skupín, ktoré sú pre nich významným zdrojom podpory.

Mgr. Shane Tatiana Sabová
Zitako, Neštátna psychologická ambulancia
T.Vansovej 19
Banská Bystrica