Velký psychologický slovník

Pavel a Helena Hartlovi právemnazvali svůj slovník velký. Překračuje totiž pomyslnou hranici středníhoslovníku čítající okolo 10 000 hesel takřka dvojnásobně. Dílo má u nás jenmalé srovnání. Jejich předcházející psychologické slovníky byly pro svojijasnost, přehlednost, přesnost a provázanost i s jinými oblastmi, nežliúzce psychologickou, považovány za velmi zdařilé (Portál 2000, 2004).


Srovnání s podobnými díly vzešlýmiz pera českých autorů není snadné. Nabízí se Psychologická encyklopedie aplikovaná psychologie z roku 2009 (Baštecká a kol., Portál,2009), která však je dílem zcela odlišným. Tato práce se zabývá vybranýmipsychologickými okruhy (111 hesel) a má, jak je i z názvu patrné,encyklopedický charakter. Pravděpodobně se jedná o první a vstupní verzibudoucího mnohem obsáhlejšího oborového naučného slovníku.


Velký sociologickýslovníkz roku 1996 má nejen jinou historii, ale i jiné poslání. Jedná se spíše o rozsáhlousociologickou encyklopedii, která zahrnuje prakticky celý obor. Vedle významuhesla je v něm uváděna etymologie slova, historické, oborové i filosofické,politicko-ekonomické a další relevantní souvislosti, které jsou velmi často několikanásobněrozsáhlejší, nežli výklad hesla samotného. Jisté srovnání se také nabízí se slovníkempedagogickým, který je rozsahem poloviční, ale strukturálně se podobá práciHartlových z roku 2000.


Velký psychologický slovník mnezaujal již svým úvodem, který je psán lehkou rukou, nepostrádá eleganci a otěžké době a hořkých zkušenostech, které se týkaly autora osobně, hovoří úsporně,s přesně vyváženým odstupem v míře, která, aniž by ji zastírala, odlehčujetíhu a drsnost totalitní životní zkušenosti lehkou ironií a jemným humorem. Autortaké s vděkem vzpomíná na některé své kolegy a učitele, kterým se cítí býtosobně zavázán. Činí tak vřele a neokázale.


Ve Velkémpsychologickém slovníku Hartl a Hartlová uvádějí také přehledný výčetčeských, slovenských a světových publikujících psychologů, což velice napomáháporozumění psychologických hesel v historickém a dějinném kontextu, což mázřetelný didaktický záměr.


20 000 hesel různéúrovně abstrakce i zobecnění se týká rovnoměrně teoretické, stejně tak jakopsychologie aplikované, a to v různých přiléhajících oborech nebo disciplínách,ve kterých se psychologie uplatňuje. Patří mezi ně obecně disciplínyantropobiologické, zejména lékařské. Zahrnuje bohatě různé relevantnímedicínské obory, zejména fyziologii, ale také pojmy anatomické, patologické,termíny z neurověd. Výtečně je uvedena psychologická terminologie dopsychiatrie, nechybí ani psychosomatika. Vedle medicíny však není ochuzena aniinženýrská psychologie, zdařile a rozsáhle je zastoupena pedagogickápsychologie, stranou nezůstávají ani další oblasti psychologické působnosti(např. kriminologie, psychologie dopravy, psychologie umění), bohatě jezastoupena psychoterapie.


Hesla zohledňujíevropskou kulturní tradici, která se neomezuje na jednu oblast, ale jereprezentována německým, francouzským a pochopitelně anglosaským kulturním vlivem,jenž do odborného jazyka vstupuje. Interdisciplinární výklad je zasvěcený avzdělaný. Vzdělanost nejen oborová, ale také všeobecná je považována u autorůslovníků za podstatný ukazatel jeho kvality. Hartlovi ji prokázali znamenitě. Jepatrná na odkazech k původním pramenům evropské vzdělanosti, na historickémvědomí souvislostí i citu pro dějinnost oboru. Explicitní i nevyslovené poučeníi ohled na antický vliv na obor je velkou předností díla. To vše mělo významný vlivna zdařilou vyváženost hesel. Patrná je snaha a jazykový cit pro nenásilnéterminologické sjednocování. Ale tam, kde cítí, že ponechání více termínů projedno heslo má své opodstatnění nebo má zvyklostní charakter, vyjdou těmto skutečnostembez problémů vstříc.


Psychologie patřímezi obory rostoucí takřka exponenciálně, neboť do ní vstupují nové nebo dříveodlehlé disciplíny. Hartl a Hartlová je dokázali ve slovníku uplatnitpřiměřeně. Každé heslo je vyloženo, je k němu odkaz na související apříbuzné pojmy, které jsou pak uvedeny na příslušném místě. U většiny hesel jeuveden jejich anglický ekvivalent, což je z mnoha důvodů velmi užitečné. Zachvályhodný počin považuji rovněž zařazení biografických hesel, oceňuji i to,že mezi ně patří řada českých psychologů, což nebývá v současných českýchpoměrech běžné.


Nepominutelným klademje anglicko-český terminologický slovník, který je pro čtenáře vítanoupomůckou. Neskromně bych zde viděl rád i terminologický slovník česko-německý;poukaz k německé psychologii, která není dosud zcela pod vlivem anglosaskéterminologie, by měl i výchovně vzdělávací význam eurozónní.


Vytříbená kultivovanostje patrná i v tom, že autoři píší slova v plném znění. Používánízkratek ve slovnících totiž mnohdy vzbuzuje dojem jakési ledabylosti a leckdy ineúcty k jazyku.

Ještě bych rád uvedldvě věci, které mne vskutku upoutaly. Úsporná výstižnost výkladu je neobyčejněpříjemně přerušena občasným zařazením slovní ilustrace, citací, minivyprávěním,ba i veršem a pak také naprosto unikátní hříčkou v podobě kresebexcelentního Nepraše.


Všichni víme, že nadslovníkem člověk sedí tiše, soustředěně, s ohnutými zády a kolmou rýhouuprostřed čela. S tímto slovníkem je to jinak. Přistihuji se, že se nejenčasto usmívám, ale nezřídka nemohu za živého boha potlačit ani ostatní projevyveselí. Tenhle nečekaný bonus pro čtenáře je nejen výjimečný, ale předevšímnesmírně příjemný.


Hartlovi tak dosvého díla vnesli prostou lidskost způsobem inteligentním, vtipným a laskavým.Za to zasluhují nejen uznání, ale také poděkování, neboť čtenářům kromě nadstandardníhopoučení přinášejí radost, vtip a legraci, prostě „jiný úhel pohledu“.

 


doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r. o.

Hekrova 805

149 00 Praha 4 – Háje