Trauma a uzdravenie


Sabová, T.: Trauma a uzdravenie. In: Ostium, roč. 7, č. 3, 2011.


Jana Tóthová: Úvod do transgenerační psychologi rodiny (Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení). Praha: Portál 2011, 250 s.

Veľmi som sa potešila, keď som zistila, že vyšla kniha o transgeneračnom prenose traumy. V Čechách a na Slovensku už veľmi chýbalo dielo zaoberajúce sa transgeneračným prístupom. Autorka túto medzeru vyplnila. Jana Tóthová je psychologička, ktorá sa venuje práci s traumou. Kniha je cenná aj tým, že nezostáva len pri poukázaní na dôsledky traumy v rodinnom prostredí , ale ponúka aj zdroje uzdravenia a liečby transgeneračného prenosu vzorcov rodinnej traumy.

Kniha má osem kapitol. Zastavme sa krátko pri každej z nich.

Prvá kapitola sa venuje historickým koreňom transgeneračného prístupu, v rámci ktorých približuje transgeneračný prístup z perspektívy archaického dedičstva, z psychoanalytickej perspektívy, systémovej, systemickej, psychosomatickej a naratívnej perspektívy. Autorka oboznamuje čitateľov s teóriami transgeneračného prístupu z uvedených perspektív a podáva prehľad odborníkov venujúcich sa danej problematike.

V nasledujúcej kapitole uvádza transgeneračnú psychológiu rodiny. Venuje sa transgeneračnému vývojovému cyklu, emočnému poľu rodiny, dedičnosti rodových štruktúr, transgeneračnému prenosu rodinnej resiliencie a vulnerability a transgeneračnej rodinnej diagnostike. Rozlišuje rastovú a stratovú špirálu rodinných zdrojov, od ktorých závisí, ako budú členovia rodiny reagovať na traumatickú udalosť.

Ďalej sa zaoberá intrageneračným prenosom vzorcov rodinnej traumy. Rozlišuje primárnu a sekundárnu traumatizáciu rodinného systému.

Najobsiahlejšia je 4. kapitola, v ktorej Tóthová vysvetľuje transgeneračný prenos vzorcov rodinnej traumy. Rozlišuje vedomý a nevedomý transgeneračný prenos. Venuje sa zdrojom, mechanizmu a prejavom transgeneračného prenosu. Vysvetľuje transgeneračný prenos prostredníctvom a) nevedomej intrapsychickej dynamiky (prostredníctvom odcudzujúcich identifikácií, vložených reprezentácií a zástupného dieťaťa), b) štrukturálnej rodinnej dynamiky (triangulácia, spustifikácia, parentifikácia, obrátenie rolí a transdebitácia), c) emočnej dynamiky rodiny (prostredníctvom citovej väzby, sociálnej separácie, syndrómu výročia, emočného prerušenia, neuzdravených emócií – smútku, hnevu a viny, a rodinnej komunikačnej dynamiky – rodinného násilia a tabuizácie).

Využitie naratívneho prístupu v transgeneračnej psychológii si všíma v ďalšej kapitole. Približuje traumatizáciu rodinnej narativity a narativizáciu rodinnej traumy. Vysvetľuje transgeneračný naratívny prístup, interview a analýzu príbehu pôvodnej rodiny rodiča, súčasnej rodiny rodiča a transgeneračného prenosu rodinnej traumy.

6. kapitola podáva možnosti využitia rodinného genogramu v transgeneračnej psychológii. Najprv vysvetľuje rodinný genogram, potom sa venuje naratívnej dimenzii vytvárania genogramu a napokon genogramovému interview.

Naratívne rekonštrukcie príbehov transgeneračného prenosu rodinnej traumy a zdrojov jeho uzdravenia prináša v nasledujúcej časti svojej práce. Približuje príbeh rodiča ako: neprijatého dieťaťa, opusteného dieťaťa, privlastneného dieťaťa, využitého dieťaťa, pokoreného dieťaťa, prísne vychovávaného dieťaťa a zneužitého dieťaťa.

Posledná kapitola je venovaná etiologickej rodinnej konštelácii transgeneračného prenosu a uzdraveniu vývinovej traumy. Podáva etiologické faktory pre transgeneračný prenos traumatogénnej dynamiky jednotlivých typov detí (uvedených v 7. kapitole).

Knihu uzatvárajú zaujímavé prílohy, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú problematiku transgeneračného prenosu traumy. Celá kniha je pretkaná výstižnými grafmi a tabuľkami, ktoré uľahčujú pochopenie a prispievajú k prehľadnosti textu. Táto kniha je vhodná pre psychológov, terapeutov a odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí sa venujú práci s traumou a hľadajú možnosti jej liečby.

Mgr. Tatiana Sabová
Psychologička a psychoterapeutka
Zitako, s r.o., Súkromná psychologická ambulancia
Banská Bystrica