Trauma a telo

Po štyroch rokoch od slovenského vydania knihy „Pamäť tela. Psychofyziológia a liečenie traumy“ sa nám dostáva do rúk pokračovanie tejto knihy s dôrazom na praktické uplatnenie teoretických poznatkov o traume. Autorka ponúka rôzne terapeutické modely, ktoré využívajú v liečbe traumy prácu s telom. Vysvetľuje na praktických príkladoch práce s traumou rôzne prístupy a metódy, ako je EMDR /Eye Movement Desensitization and Reprocessing/, Levinov SIBAM model /sensation, images, behaviors, affects,meanings/, neurolingvistické programovanie, technika bodynamického behu, somatická terapia traumy a prvky z gestalt terapie, transakčnej analýzy, KBT /kognitívne-behaviorálna terapia/, psychodynamickej terapie a terapie vzťahovej väzby. Rothschild pristupuje ku každému klientovi individuálne a kombinuje jednotlivé metódy podľa jeho potrieb.

V prvej časti knihy sa nachádza krátke zhrnutie teórie traumy. Autorka v nej definuje posttraumatickú stresovú poruchu, opisuje telesné následky traumy, zdôrazňuje význam brzdenia pri znižovaní nadmernej dráždivosti. Zaoberá sa vzťahom medzi mozgom a telesnou nervovou sústavou, vysvetľuje pojem telesnej pamäte a jej význam pri práci s traumou. Telo si pamätá traumatické udalosti a preto je práca s telom dôležitou súčasťou terapie traumy. Vysvetľuje fungovanie limbického systému mozgu a význam hipokampu a amygdaly pri ukladaní spomienok a vzniku traumatických spomienok. Rozlišuje niekoľko typov klientov a hodnotí ich vhodnosť pre prácu s traumou. Predpokladom sú dostatočné zdroje klienta, terapeut potrebuje úplnú anamnézu a zhodnotenie fungovania klienta v živote a kvalitu jeho vzťahovej väzby. Cieľom terapie traumy je integrácia a vyriešenie traumatických zážitkov nielen v mysli, ale aj v tele.

Autorka vychádza z modelu integrovanej terapie traumy. Zdôrazňuje význam vytvorenia bezpečného terapeutického vzťahu, dostatku zdrojov klienta,používania brzdenia, zvyšovanie kontroly a požiadavku prispôsobiť terapiu potrebám klienta.  Vysvetľuje jednotlivé spôsoby práce s traumou a poukazuje na dôležitosť výberu správnych a efektívnych metód pre daného klienta.

Druhá časť knihy je tvorená ponukou rôznych modelov integrovanej terapie traumy. V somatickej terapii traumy je dôležité, aby zážitky klienta v terapii boli čím bezpečnejšie. Z tohto dôvodu je dôležité pravidelne brzdi ťa regulovať úroveň vybudenia. Aby toho klient bol schopný, musí vedieť udržať pozornosť v prítomnosti. V knihe nájdeme kazuistiky, v ktorých autorka opisuje spôsoby, akými je možné dostať klientov z prežívania flashbackov do prítomnosti, pričom tvorivo využíva prvky KBT terapie. Z transakčnej analýzy zdôrazňuje význam posilnenia dospelého stavu ega a utíšenie kritického rodiča. Na zlepšenie vzťahu medzi stavmi ega používa gestaltistickú metódu prázdnej stoličky.

Autor kakladie dôraz na vytváranie a udržiavanie dobrého kontaktu s klientom a na sledovanie procesu. Dôležité je byť s klientom, neinterpretovať a nepoužívať stále nejakú techniku. Na kontrolovanie vtieravých predstáv ponúka metódy z neurolingvistického programovania a somatickej terapie traumy. Poukazuje tiež na dôležitosť sociálneho prostredia a začlenenia klienta medzi ľudí. Trauma často človeka izoluje, pri jej liečbe je potrebné obnovenie interpersonálnych kontaktov. Rothschild sa venuje aj téme hanby a odpustenia sebe, ktoré sú dôležitou súčasťou terapie traumy. Priz amrznutí, ku ktorému počas traumy často dochádza, odporúča techniku bodynamického behu, pri ktorej si klient predstavuje útek na bezpečné miesto,stimuluje sa reflex úteku a umožňuje to vybiť nahromadenú energiu, ktorá pôvodne slúžila na útok alebo útek.

Pri vysvetľovaní EMDR terapie sa odvoláva na protokol EMDR, kde sa pracuje s obrazmi, negatívnou a pozitívnou kogníciou, emóciami a telesnými pocitmi, pričom sa používajú škály hodnotiace subjektívny zážitok nepohody a platnosť pozitívnej kognície. Počas EMDR terapie sa využíva bilaterálna stimulácia slúžiaca na spracovávanie traumatických spomienok.

Levinov SIBAM model je založený na integrácii disociovaných aspektov traumatickej udalosti, cieľom je prepojiť pocity, obrazy, správanie, afekty a významy a priviesť ich do vedomia. Hľadajú sa chýbajúce časti a ich významv kontexte traumy.

Obete traumy sú často zahltené pocitmi viny. Dôležitou súčasťou terapeutickej práce je odpustenie si a uvedomenie, že zodpovednosť je na strane agresora, nie obete. Súčasťou procesu uzdravovania sú aj fantázie pomsty, ktoré pomáhajú obnoviť pocit kontroly.

Posledné kapitoly sú venované témam učenia sa z chýb v terapii, proti prenosu a používaniu zdravého rozumu pri uplatňovaní intervencií.

Rothschild ponúka v knihe naozaj pestrú paletu rôznych spôsobov práce s traumatizovanými klientmi a ilustruje ich na početných kazuistikách. Vnímam túto knihu ako veľmi obohacujúcu pre terapeutickú obec i ďalších ľudí pracujúcich s traumatizovanými klientmi. Umožňuje rozšíriť uhol pohľadu aj množstvo nástrojov pri terapii traumy a vybrať z nich ten, ktorý je pre klienta najvhodnejší.

Mgr. et Tatiana Sabová, psychologička a psychoterapeutka
Zitako, s.r.o., Neštátna psychologická ambulancia, Banská Bystrica
tatianasabova@gmail.com