Kresby Petra Barényiho alebo Všetko trochu inak


Čúzyová, S. L.: Kresby Petra Barényiho alebo Všetko trochu inak. In: Ostium, roč. 4, 2008, č. 2.


Peter Barényi patrí k prvým študentom novozaloženej Katedry multimédií a intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. „Nezaujíma ho fikcia, zameriava sa na spoznávanie seba a svojho bezprostredného okolia.“ Napísala som celkom nedávno v uvažovaní o jeho videotvorbe. „Osobité, tematicky i technicky minimalizované videá sú vizualizáciou autorovho premýšľania o javoch každodenného života (akými sú napríklad čistenie tenisiek od blata, hryzenie pier, hádka s členom rodiny alebo jazda výťahom), ktoré sú v našom dnešnom svete efektov neviditeľné.“ Akú to má súvislosť s predstavenými kresbami? Neodškriepiteľnú. Spája ich talent mladého autora a jeho zručnosť pre prácu s rôznymi technikami – technológiami; a samozrejme v oboch prípadoch prítomná jedinečná projekcia tvorivého subjektu. Barényiho pohyblivé i statické obrazy sú výzvou na dialóg. Neoslovia však každého. Komunikačnú frekvenciu jeho diel zachytí len vnímateľ špeciálny – ochotný obísť bežne preexponovaný spôsob vykresľovania reality, schopný zachytiť jednoduché a subtílne posolstvá.

Z akého časového a tvorivého obdobia sú tieto tvoje vybrané kresby?
Kresby sú spred troch rokov a sú z krajinárskeho kurzu v Kremnici, ktorý som absolvoval v rámci štúdia. A z nejakého dôvodu som sem nevybral akty, ktoré však tvoria úplnú väčšinu mojich kresieb.

Je to verný záznam reality alebo skôr tvojich myšlienok a predstáv o svete okolo?
Kresby som sem vybral preto, lebo sa mi k nim viažu príjemné spomienky na spomínaný kurz. Všetky zachytávajú reálne miesta, ktoré sa tam dajú nájsť, no a posledná kresba predstavuje zátišie tiež prosto odpozorované z reality. Najradšej kreslím veci okolo seba, no nemám veľmi rád realistickú kresbu, ale skôr takú zjednodušenú. Kresba pre mňa osobne vlastne nepredstavuje príliš dôležitý vyjadrovací prostriedok. V podstate kreslím len vtedy, keď musím. Skôr ju chápem ako uvoľnenie a asi aj preto kreslím rýchlo. Vlastne je to pre mňa najmä zábava a spestrenie.

Možno hľadať nejakú spojnicu medzi tvojou kresbou a videotvorbou?
Hlavný a zásadný rozdiel medzi kresbou a videom je v mojom prístupe k nim. Video používam na vytváranie niečoho nového, na zhmotnenie mojich predstáv. Ale kresbu takto nevnímam, nikdy ňou primárne nevytváram niečo nové a nedávam do nej obsah, len zachytávam to, čo je okolo mňa. (Trochu príbuzné je to síce aj vo videu, ale tu v kresbe bez prídavku hlbších významov). Pri videu som „vážny“ a v kresbe sa „bavím“. Ale čo sa týka ich estetiky, tak spoločné majú možno minimalizovanie toho, čo po vizuálnej stránke obsahujú.

Prezentoval si sa už niekedy niekde len svojou kresbou?
Nie, kresbou som sa dosiaľ veľmi neprezentoval. Jedinou výnimkou bola pražská výstava Figurama, ktorá bola výberom najlepších kresieb z viacerých umeleckých škôl v Čechách, na Slovensku aj inde v zahraničí. Tu však tiež išlo výhradne o moju figurálnu kresbu.

*

Ľahkosť kresieb Petra Barényiho k nemu prichádza, zdá sa, celkom prirodzene a nenútene, uvoľneným načúvaním vlastnému tvorivému hlasu. Jednoduché rozprávanie je v kresbe stvárnené čistou linkou, ktorá rýchlo strieda intenzitu, od sýtej čiernej až po krehkú no suverénnu „vlásočnicu“. Námety z bezprostredného okolia sú šikovne preložené do troch dimenzií kresleného priestoru, v ktorom akcentujú veľké hmotné telesá na a pred vzdušnou plošnou kulisou. Nie sú to predobrazy k iným prácam, ani skice, ale dielka už od svojho vzniku „dospelé“. Z časového hľadiska sú výsostne dnešným autorským vyjadrením – súbežne však aj univerzálnym vlastníkom esencie kresby.

K Barényiho kresbám či videám sa hľadať viac slov akosi ani nežiada. A ak predsa, tak sú to tie nenápadné a príjemné, pokojné a jednoduché. V tejto súvislosti možno ani neprekvapí, že všestranný výtvarník aktuálne opäť smeruje k ďalšiemu „bezsloviu“ a na svojej zahraničnej stáži v ateliéri Christiny Kubish (Hochschule der Bildente Künste v nemeckom Saarbrueckene, ktorý je ťažiskovo zameraný na sound art). Podľa posledných a zatiaľ neoficiálnych informácií intenzívne dorába zvukovú inštaláciu s pracovným názvom Black baloons.

Silvia Čúzyová
Katedra teórie a dejín umenia
Vysoká škola výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava