Jin-jang a rodinná prax

Vladislav Chvála a Ludmila Trapková: Rodinná terapie a teórie jin-jangu. Praha: Portál 2008, 248 s.

Čítanie knihy Rodinná terapie a teórie jin-jangu som si vychutnala s pôžitkom. Autorsky sa pod ňu podpisuje známa česká psychoterapeutická dvojica Chvála – Trapková, odborníci v oblasti psychosomatiky a rodinnej terapie. V novej knihe sú obe hlavné oblasti ich záujmu doplnené teóriou jin-jangu a dlhoročnými psychoterapeutickými skúsenosťami oboch autorov. Som im vďačná za praktické prepojenie východnej praxe so západnou psychoterapiou.

Kniha je rozdelená do dvoch častí: „Tao rodiny“ a „Jin-jang v praxi rodinnej terapie“. V prvej časti po oboznámení so základnými pojmami podávajú teóriu jin-jangu s aplikáciou na rodinný systém. Jin predstavuje ženský princíp a jang mužský. Zdôrazňujú potrebu ich vzájomného súladu pre zachovanie zdravia organizmu aj rodiny. Nevyváženosť oboch zložiek vedie k chorobe alebo k poruchám funkcií rodiny, čo sa môže prejaviť formou symptómov.

Nositeľom symptómov je v tele často najzraniteľnejší orgán a v rodine najslabší člen – dieťa. Symptómy dieťaťa môžu byť výsledkom dlhodobo trvajúcej nezdravej atmosféry v rodine. Predstavujú signály, ktoré poukazujú na to, že v organizme alebo v rodine niečo nie je v poriadku. Môžu poukazovať na konflikty v rodine, problémy v partnerskom vzťahu rodičov a podobne. Liečba symptómu spočíva v riešení problému, ktorý sa za ním skrýva a na ktorý symptóm upozorňuje. Samotný symptóm potom už stráca význam a zaniká.

K dosiahnutiu jin-jangovej rovnováhy dochádza vzájomným vyvažovaním oboch prvkov. Ak je v rodine nedostatok ženských prvkov – jin, tak sú práve tieto podporované a obmedzované sú mužské prvky – jang. A platí to aj opačne. Obaja, muž i žena majú v sebe oba prvky, ktoré Jung nazýva animus a anima. Autori zdôrazňujú dôležitosť správneho pomeru oboch prvkov v mužovi aj v žene. Poukazujú na potrebu posilňovania oboch zložiek v priebehu vývinového obdobia.

Rodičia môžu pomôcť deťom získať správnumieru mužsko-ženských prvkov, ak majú sami ich správny pomer v sebea ak vytvárajú jin-jangovú rovnováhu v rodine. Emočné pole rodiny vplýva na všetkých jej členov. Autori poukazujú na význam zdravej sexuality rodičov, ktorá je zdrojom energie a má vplyv na celú rodinu. Je dôležité, aby žena a muž boli k sebe obrátení opačnými pólmi, žena k mužovi jinovým pólom a muž k žene jangovým.

 V knihe nájdeme aj súvislosť emócií a telesných orgánov. Pozornosť je zameraná na päť emócií: strach, hnev, radosť, smútok a hĺbavosť. Škodia tie emócie, ktoré sa nemôžu premieňať a sú zablokované. Prvú časť uzatvára kapitola venovaná akupunktúre a psychosomatickej medicíne, ktorá končí kazuistikou.

Druhá časť je pretkaná množstvom príkladov z klinickej praxe, na ktorých autori ilustrujú praktickú aplikáciu jin-jangovej teórie v rodinnej psychoterapii. Poukazujú na množstvo vývinových problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť od narodenia dieťaťa a na dôležitosť správneho zastúpenia rolí v rodine. Je podstatné, aby každý člen rodiny zastával svoje miesto, aby bol otec otcom, matka matkou, babka babkou a tak ďalej. Riešia aj otázku prenosových vzťahov partnerov, ktoré je potrebné korigovať – oddeliť prenosový vzťah od reálneho partnera.

Uprostred druhej časti je zaujímavá podrobne rozpracovaná kazuistika venovaná vyvažovaniu žensko-mužských prvkov. Posledná kapitola venovaná transgeneračnému pohľadu sa zaoberá dôsledkami nedokončených separácií, transgeneračnému prenášaniu dlhu a dvom fázam sociálneho pôrodu – anorektickej (fáza zbližovania s matkou) a bulimickej (fáza zbližovania s otcom) a náročnému obdobiu medzi nimi, ktoré je ilustrované trefnou ukážkou z českého filmu Pelíšky. Kniha je v závere obohatená zaujímavými poznámkami k textu.

Kniha ma obohatila a s radosťou sa k nej budem vracať aj v budúcnosti. Bolo pre mňa osviežujúce pozrieť sa pohľadom teórie jin-jangu na fungovanie organizmu a rodiny. Pomohla mi uvedomiť si pomer mužsko-ženských prvkov v sebe a začať ich harmonizovať. Kniha podnietila k tomu, aby som v každodennom živote skúsila dávať priestor obom zložkám. Aj vďaka ich vzájomnému prepojeniu môže získať čitateľ pocit väčšej pestrosti života.

Mgr. Tatiana Sabová
absolventka študijného odboru Psychológia
Filozofická fakulta TU v Trnave
tatianasabova[zavináč]gmail.com