Ako si poradiť s úzkosťou

deset tvari uzkostiHans Morschitzky, Sigrid Sator: Deset tváří úzkosti. Praha: Portál 2014, 254 s.

Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť s názvom „Poznaj svoju úzkosť“ je zameraná na identifikáciu druhu úzkostnej poruchy. Druhá časť s názvom „Osloboďte sa od chorobnej úzkosti“ prináša program proti úzkostiam v siedmich krokoch.

V úvodnej kapitole autori vysvetľujú rozdiel medzi zdravou a chorobnou úzkosťou. Poukazujú na jej vplyv na telo, myslenie a správanie a na možnosť vymaniť sa z bludného kruhu úzkosti spracovaním starých vzorcov získaných často v pôvodnej rodine. Opisujú aj úzkosť ako stresovú reakciu a jej vplyv na zdravie.

V obsiahlej kapitole „Desať tvárí úzkosti“ autori opisujú a vysvetľujú desať úzkostných porúch: panická porucha, agorafobia, špecifické fóbie, sociálna fóbia, generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, obsedantno-kompulzívna porucha, hypochondrická porucha, organická úzkostná porucha a úzkostná porucha vyvolaná psychoaktívnymi látkami.

Pri popise každej z uvedených úzkostných porúch začínajú konkrétnym prípadom z praxe, nasleduje dotazník na zistenie danej poruchy, vysvetlenie podstaty poruchy a ponuka kľúča a riešenia problému.

Prvá časť knihy pomáha človeku pomenovať svoju úzkosť a porozumieť jej, ide o diagnostickú časť. Druhá časť knihy pozýva na cestu, ktorá vedie k oslobodeniu od chorobnej úzkosti.

Autori odporúčajú vytvorenie denníka úzkosti, kam si človek zapisuje myšlienky, správanie, emócie a telesné pocity spojené s úzkosťou. Cieľom je rozpoznať príčiny a spúšťače úzkosti.

Nasleduje konfrontácia s vlastnou úzkosťou, v ktorej má klient „pozrieť svojej úzkosti do tváre“. Cieľom je porozumenie vlastným úzkostiam. Autori pripravili množstvo otázok, zodpovedaním ktorých sa môže človek lepšie zorientovať vo svojom úzkostnom prežívaní.

Samotný program zvládania úzkosti spočíva v siedmich krokoch, ktorých cieľom je získať kontrolu a prekonať úzkosť. Prvé dva kroky predstavujú konfrontačnú terapiu a vyzývajú k odvahe čeliť úzkostným situáciám a nevyhýbať sa im. Konfrontácia prebieha v realite alebo vo fantázii a klient je vystavovaný obávanej situácii po etapách alebo nárazovo. Konfrontačnú terapiu odporúčajú autori pri panických záchvatoch, agorafóbii, špecifických fóbiách, sociálnej fóbii, obsedantne-kompulzívnej poruche a sčasti pri posttraumatickej stresovej poruche. Uvádzajú potrebu prejsť od prílišného skúmania príčin úzkosti k jej aktívnemu zvládaniu.

V prípade generalizovanej úzkostnej poruchy a hypochondrie odporúčajú autori kognitívnu terapiu, ktorú opisujú v treťom kroku. Cieľom kognitívnej terapie je zmena úzkostných myšlienkových vzorcov – kognitívna reštrukturácia. Uvádzajú rady, ako zmeniť negatívny vnútorný rozhovor, ktorý človek so sebou vedie.

Štvrtý krok je zameraný na telesný tréning a pomáha získať dôveru vo svoje telo. Obsahuje možnosti, ako zlepšiť svoje dýchanie. Ponúka relaxačné techniky a metódy pomáhajúce lepšie vnímať vlastné telo a zvýšiť úroveň svojej aktivity a kondície, aj športom.

Predmetom piateho kroku je emočný tréning, ktorého cieľom je vnímať a prejavovať svoje pocity.

V šiestom kroku ide o tréning sebaistoty. Pomáha človeku získať väčšiu nezávislosť a sebavedomie.

Siedmy krok spočíva v antistresovom tréningu. Vedie k rozoznávaniu stresorov, redukcii a zvládaniu stresu.

V prípade, že uvedený svojpomocný program je nedostačujúci, odporúčajú autori psychoterapiu a v prípade potreby aj psychofarmaká.

Kniha je vhodná pre všetkých, ktorí si chcú sami poradiť so svojou úzkosťou prostredníctvom štruktúrovaného programu.


Mgr. Tatiana Sabová
Zitako, s.r.o, Neštátna psychologická ambulancia
T. Vansovej 19
Banská Bystrica
shane17000000@gmail.com