4│20178be1d52e-50ff-4883-8a37-f2be20c3155c

Úvodník
Daniela Glavaničová, Alžbeta Kuchtová, Zuzana Zelinová

Mladá filozofia – štúdie
Balász Kekesi: The narrative mind. Embodied narratives in the light of conceptualization hypotheses
Áron Dombrovszski: Towards a New Theory of Modal Fictionalism
Michal Kručko: Ingardenova interpretácia Husserla
Markéta Minářová: Montesquieu & Voltaire jako inspirace utilitarismu
Vojtěch Novák: „Smrt fotografa“ v kontextu produžívání
Sergey David Sistiaga: Einige Bemerkungen zu Urteil, Wahrheit und Sein beim Kant der Nova Dilucidatio
Alžbeta Kuchtová: Naozaj nič nejestvuje mimo textu?

Štúdie
František Škvrnda: Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike
Michal Zvarík: Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?
Adéla Rádková: Humův naturalismus v politické filozofii
Juraj Odorčák: Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť
Peter Mačaj: Autentická a neautentická literatúra podľa Mauricea Blanchota
Ľuboš Rojka: Hrozné zlo a jeho dopad na filozofické chápanie Boha
Andrej Záthurecký: Filozofia, ktorá zachraňuje

Recenzie
Andrea Tureková: Tajomstvá arcibiskupskej knižnice v Kroměříži alebo po stopách francúzskej kultúry
Peter Fraňo: Súhrnné dejiny peloponézskej vojny
Peter Mačaj: Blanchotov Temný Tomáš
Miroslava Trogová: Zmysel humanitných vied pre spoločnosť
Jana Babušiaková: Úsmevná tragika súčasnosti
Romana Veselá: Velkorysé gesto kresbou

Art & Critique
Tomáš Gábriš: Obeta a dar v diele A. Tarkovského

Galéria
Jaroslava Vydrová: Medzi vendetou a kontempláciou. Rozhovor s Dominikou Kunzovou