000000262│2010

Editorial
Anton Vydra

Research Articles
Ján Kralovič: K možnostiam využitia Merleau-Pontyho Filozofie videnia pri interpretácii obrazu. S prihliadnutím na dielo Paula Cézanna
Peter Fraňo: Otázka slobodnej vôle v helenistickej filozofii (na pozadí Ciceronovho spisu De fato)
Hedviga Marcinková: Ľudská túžba po uznaní a fenomén otroctva v procese vývoja sebavedomia u G. W. F. Hegla

Translation
Herbert Paul Grice: Povojnová oxfordská filozofia

Essay
Jana Baginová: O slobode a nevyhnutnosti

Reviews
Róbert Karul: Vrátiť sa k sebe
Slavomír Lesňák: Evolučná gnozeológia: Kľúč k zmene kultúry
Tatiana Sabová: Príbeh života
Gabriela Šarníková: Mapujeme nielen v geografii

Art & Critique

Gallery
Kateřina M. Václavková: Memento mori

Reviews
Jaroslava Špíreková: Horkosť medového opojenia kategóriou krásy v područí avantgardnej revolty
Michal Žgrada: Pohľad do ticha vnútra