1│200800000012

Editorial
Peter Šajda: Zu Hilfe! Zu Hilfe!

Research Articles

Matúš Porubjak: Priateľstvo ako cnosť súkromná i verejná
Martina Bohačiaková: Historické pramene o hlavnej postave Platónovho dialógu Menón
Sidonia Horňanová: Interpretácie hriechu v židovskej literatúre v intertestamentárnom období
Michal Chabada: Epistemologické aspekty teológie podľa Jána Dunsa Scota

Essay
Petra Hroncová: Dotýkanie sa v uzavretosti mlčania

Supplementum
Michal Zvarík: Myslenie a inštitucionalizácia obrazu
Tomáš Gering: La Gioconda majstra Leonarda Da Vinciho a jej význam pre európske výtvarné umenie

Reviews
Matúš Kyčina: Srdce obložené zrkadlami
Róbert Karul: K blaženému nazeraniu a ešte ďalej
Mária Suríková: O spoločenskom pokroku
Ján Danek: Keď niečo zlyháva
Reginald A. Slavkovský: Čas pre myšlienky o čase

Art & critique

Gallery
Michaela Fišerová: Dokumentovanie dočasnej neslobody
Zuzana Fapšová: Žena

Reviews
Anton Vydra: Kvílenie snových strún