kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie
Róbert Karul
O bytí bez subjektu.
Sproblematizovanie Levinasovho ponímania čistého bytia.

Pusté Úľany: Schola Philosophica 2012, ISBN 978-80-89488-07-0

V knihe skúma autor otázky, ktoré vyvoláva Levinasov pojem jest (il y a), a predkladá ich možné riešenie. Jest je výrazom pre čisté bytie, bytie bez subjektu. To, že Levinas pripísal jest negatívnu tonalitu, predurčilo celé jeho dielo. Róbert Karul vo svojej knihe práve toto pripísanie negatívneho spochybňuje.
Róbert Karul absolvoval svoje doktorandské štúdium na Filozofickom ústave SAV v Bratislave, kde dnes aj pôsobí, a na Université Paris XII – Val-de-Marne. Zároveň prednáša estetiku na VŠVU a pôsobí v redakcii časopisu Ostium. Venuje sa premýšľaniu o tom, čo presahuje rovinu fenomenality, alebo o tom, čo by sme mohli nazvať výnimočnými fenoménmi. Tie sa rysujú vo filozofických koncepciách pod rôznymi menami a vyznačujú sa rôznymi aspektmi. U Plotina je to výraz „Jedno“, u Gastona Bachelarda je to „vertikálny čas“, u Emmanuela Levinasa „jest“, „jeden-za-druhého“, „Iné“ alebo u Michela Henryho „zakúšanie seba samého“.


Obsah