kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie
O časopise Ostium / About Journal Ostium

Vedecký štvrťročník Ostiumje recenzovaný internetový časopis, ktorého záujmovou oblasťou sú humanitné vedy (filozofia, psychológia, história, dejiny umenia a podobne). Od svojho vzniku v roku 2005 bolo cieľom časopisu publikovať solídne vedecké práce a preto je každý príspevok, ktorý redakcia príjme, anonymne posudzovaný dvoma recenzentmi (odborníkmi v danej oblasti), ktorých posudky sú pre redakčné kolégium najdôležitejším indikátorom publikovateľnosti práce.

Texty v časopise sa členia na tri kategórie a viacero rubrík:

Prvá a hlavná kategória zodpovedá vedeckej časti časopisu, kde sú publikované vedecké štúdie (state), eseje, profily osobností, odborné preklady a odborné recenzie. Niekedy sa k nim pridáva takzvané Supplementum.

Druhá kategória – Art & Critique – je vyčlenená najmä pre príspevky o umení a krásnej literatúre. Takisto sa člení podľa viacerých rubrík vzhľadom na typ textov.

Treťou kategóriou je InfoScience, do ktorej patria krátke reporty o vedeckom dianí vo svete.

Prehľadný zoznam ročníkov a čísel – tu.


Abecedný zoznam autorov - tu.The scientific quarterlyOstiumis a peer-reviewed open access journal within the scope of Arts & Humanities including philosophy, psychology, history, history of art, etc. Since the origin of the journal in 2005, the main aim of it is to publish creditable scientific papers. That is why all articles received are anonymously peer-reviewed by two reviewers (scholars in a discipline). The reviewer’s references are the most essential indicator of the article’s publishability for the editorial team.

In the journal, papers are divided into three categories and several sections:

The first and main category corresponds with the scientific part of the journal. In this part, there are published scientific articles, essays, significant individual’s profiles, specialized translations and scientific book reviews. In addition, sometimes there is attached a special section called Supplementum (miscellaneous different types of texts).

The second category—Art & Critique—is generally reserved for articles about art and literature. This category is divided into several sections, too, according to the type of papers.

The third category is InfoScience, which includes short reports from scientific the world.


List of volumes and issues — here.

List of authors here.