kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie

ulysse nardin freak replicau-boat replicaulysse nardin dual time replica

Schola Philosophica (About The Publisher)
V roku 2005 vzniklo na báze niekoľkých samostatných podujatí občianske združenie Schola Philosophica. Prvotným zámerom organizátorov týchto podujatí bola podpora kultúry a vzdelávania pre študentov filozofických odborov a humanitných vied. Tieto aktivity utvárali najskôr doplnkový program štúdia na pôde Trnavskej univerzity v Trnave, no časom získali univerzálnejší ráz a dnes sú otvorené širokému publiku záujemcov. Mottom združenia sa stal Komenského výrok Disce sapere! / Uč sa byť múdrym!


Osobitným počinom združenia sa stal internetový časopis pre humanitné vedy Ostium (www.ostium.sk). Národná agentúra ISSN udelila 11. marca 2005 časopisu medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN 1336-6556. Časopis spolupracuje s viacerými akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí a jeho redakciu tvoria ľudia z rôznych oblastí humanitných vied. Príspevky sú recenzované dvoma anonymnými posudzovateľmi. Vychádza pravidelne štyrikrát do roka, jeho čísla sú archivované a je vedený vo viacerých časopiseckých databázach.


Okrem spomínaných aktivít sa Schola Philosophica venuje aj vydávaniu knižných publikácií, o ktorých sa môžete dozvedieť viac aj na stránkach časopisu Ostium v rubrike Naše knihy
.


Uskutočnenie všetkých týchto projektov si vyžaduje finančnú pomoc tých, ktorým aj dnes záleží na rozvoji humanitného vzdelania popri rozsiahlej intelektuálnej kríze súčasnej spoločnosti, kultúry a školstva. Aj preto sa obraciame práve na vás so žiadosťou o pomoc pri realizácii našich projektov. V prípade, že vás naše aktivity oslovili a ste ochotní prispieť na naše projekty, prejdite do rubriky Podporte nás.


longchamp soldes , air max one pas cher , sac louis vuitton soldes , louis vuitton pas cher , louboutin soldes , louis vuitton pas Cher , longchamp pliage pas cherThe citizens association Schola Philosophica was founded in 2005, and was established on the basis of several events. The first aim of the organizer of these events was to support culture and education for students from philosophical disciplines and human sciences. These activities constitute an additional program of study at Trnava University in Trnava. Over the course of time, they have challenged and been more universal and today they are broader and open for all persons. The motto of the organization is Comenius exclamation Disce sapere! (Learn to be wise!)

The special part of the activity of the organization is an electronic open access journal for human sciences Ostium (www.ostium.sk). The National agency ISSN assigned the journal on 11th March 2005 the international standard number ISSN 1336-6556. The journal cooperates with several academic and scientific institutions in Slovakia and from abroad as well, and its editorial team is made up of persons from various spheres of human sciences. The texts in the journal are peer-reviewed by two independent readers. It is published four times per year; its volumes are archived and indexed in several databases.

Besides these activities, Schola Philosophica is concerned with the publishing of books. You can read more about it in Ostium in the section Our books.

The realization of these projects requires financial support from people who care about the development of human sciences in a time of intellectual crisis of contemporary society, culture and education. Because of that, we turn to you with the request of help in the realization of our projects. If you are interested in our activities and you are willing to support our project, please, visit the section Support Us.