kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie
Formulár pre recenzentov / Reference Form for Reviewers


Názov príspevku: (uveďte podľa posudzovaného textu)


Časopis Ostium nesie už vo svojom názve otvorený prístup, čiže rešpektuje názorovú pluralitu, ak je dostatočne argumentačne odôvodnená a príspevok nenarúša dobré mravy, nepodnecuje k nenávisti voči iným ľuďom a kultúram a nevyvoláva iné spoločenské konflikty. Do úvahy sa berie aj tematické zameranie článku.

Je obsah príspevku vhodný pre časopis Ostium?

áno

nie

po úprave

Naším cieľom je, aby odborné články dosahovali štandardnú úroveň, a aj preto sú čítané dvoma anonymnými recenzentmi. Usilujeme sa o to, aby publikované štúdie spĺňali všetky terminologické a citačné požiadavky kladené na vedecký a odborný typ textu. Očakávame, že autor bude v príspevku konzistentný a metodologicky presný. Popularizačné štýly písania nevylučujeme, ale nemali by byť použité na úkor exaktnosti.

Je príspevok z odborného hľadiska prijateľný?

áno

nie

po úprave

Aj keď každý príspevok v našom časopise prechádza osobitnou jazykovou a odbornou redakciou, patrí k dobrým zvykom, aby boli príspevky napísané čo možno najčistejším spôsobom, štylisticky prijateľné, formálne prispôsobené zvyklostiam časopisu podľa pokynov pre autorov (štúdia má obsahovať nadpis, abstrakt, kľúčové slová, správne citované zdroje). Texty by nemali obsahovať priveľa gramatických chýb a mali by byť napísané zrozumiteľne a jasne.

Je formálna a jazyková úroveň príspevku primeraná?

áno

nie

po úprave

Ďalšie pripomienky a návrhy k textu (prípadne odporúčané zaradenie do konkrétnej rubriky):

Posudok nám zašlite mailom na adresu redakcie alebo príslušnému redaktorovi, ktorý vás o posúdenie textu požiadal.


--------------------------
Formulár na stiahnutie--------------------------
Reference Form in English