kluce.jpg
‹‹ späť na vydanie

Pokyny pre autorov / Instructions for AuthorsOstium je štvrťročník, ktorý vychádza v marci, júni, septembri a decembri.
Uzávierka príspevkov je vždy prvý týždeň vo februári, máji, auguste a novembri. Príspevok odovzdaný v rámci uzávierky nemusí byť publikovaný v najbližšom čísle.

Príspevky sú anonymne recenzované najmenej dvoma recenzentmi. Obsah príspevkov musí spĺňať tak odborné, ako aj literárne kritériá. Redakčné kolégium si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie príspevku na základe recenzných posudkov a jazykovo redigovať prijaté texty. Príspevky sú prijímané v týchto jazykoch: slovenskom, českom, anglickom, nemeckom a francúzskom. Ak jazyk príspevku nie je rodným jazykom autora, vyžaduje sa potvrdenie o jazykovej korektnosti od kompetentného človeka, pre ktorého je daný jazyk rodným jazykom. Štúdie musia obsahovať anglický, nemecký alebo francúzsky abstrakt, kľúčové slová, zoznam literatúry a informácie o autorovi. Pri recenzii uveďte jej názov a plný bibliografický údaj recenzovaného diela.

Príspevky upravujte podľa týchto kritérií:


1) Názov príspevku musí byť výstižný, zmysluplný a musí korešpondovať s obsahom.
2) Meno a priezvisko autora (bez akademických titulov) sa uvádza pod nadpisom článku.
3) Pri štúdiách treba uviesť názov príspevku, abstrakt a kľúčové slová v angličtine, nemčine alebo francúzštine (cca 150 slov).
4) Samotný text by nemal presiahnuť 20 000 znakov (vrátane medzier a poznámok pod čiarou). Vo výnimočných prípadoch môže redakcia akceptovať aj dlhší text.
5) Spracovanie témy musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na vedeckú prácu alebo na iné literárne útvary (podľa konkrétnej rubriky).
6) Pri spracovaní bibliografických odkazov sa riaďte normou ISO 690 alebo spôsobom, aký je použitý v už publikovaných príspevkoch časopisu. Poznámky a bibliografické odkazy uvádzajte v rukopise pod čiarou (hypertextové prepojenia vytvára redakcia). Pri citovaní antických autorov použite štandardné odkazy (pre bližšie informácie pozri PORUBJAK, M. - VYDRA, A.: Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel. In: Ostium, roč. 4, 2008, č. 3).
7) Povinné informácie o autorovi sa uvádzajú na konci textu: meno a priezvisko s titulmi, pracovisko alebo vedecká inštitúcia a ich adresa. E-mail sa uvádza len so súhlasom autora.
8) Príspevky sú prijímané v elektronickej podobe vo formáte DOC alebo RTF bez formátovania a grafických úprav.
9) Ilustračné obrázky, fotografie, grafy alebo tabuľky priložte ako samostatné súbory.
10) Za článkom uveďte zoznam použitých zdrojov v abecednom poradí.


Príspevky budú uverejnené vo formáte HTML. PDF dokument si možno stiahnuť na konci textu.
Svoje príspevky, prosíme, zasielajte na adresu redakcie.

Stiahnite si odporúčanú podobu rukopisu
Ostium is published quarterly in March, June, September and December.
The deadline for submitting articles is always the first week in February, May, August and November. The article submitted by deadline doesn’t necessarily have to be published in the earliest possible issue of the journal.

Articles are anonymously peer-reviewed by two reviewers at least. The content of papers must meet scientific and stylistic criteria. The Editorial team reserves the right not to publish any article on the grounds of a reviewer’s references, and reserves the right to edit received texts. Articles are accepted in Slovak and Czech language (in the case of foreign authors: in English, German and French language). The content of scientific studies includes English, German or French abstracts, keywords, a list of full bibliographical references and contact information about the author. In the case of book reviews, please add full citations of the reviewed work.


Please, edit articles according to the following criteria:


1) The title of an article must be accurate, meaningful and it must correspond to the content.
2) The name/s and surname/s of author/s (without academic degrees) is first located under the article’s title.
3) If we consider scientific studies, there must be attached the article’s title, abstract and keywords in English, German or French language (ca. 150 words).
4) The length of an article is 20.000 characters.The editorial team may accept longer papers in specific cases.
5) The elaboration of the topic must follow standard requests for a scientific paper or for literature (depending on the category and section in the journal).
6) For bibliographical references, follow norm ISO 690 or the way used in published articles in the journal. For citation of ancient or classical authors, use standard forms of references (for example, see PORUBJAK, M. – VYDRA, A.: Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel. In: Ostium, Vol. 4, 2008, No. 3).
7) Contact information about the author is necessary and it is located at the end of the paper by the following form: name and surname with degrees; department or institution (and its address). The E-mail is published only with permission of the author.
8) Articles are received only in the electronic formats DOC or RTF without special graphical and typographical edits.
9) Illustrations, photographs, graphs or tables must be attached as separate files.
10) An alphabetical list of references is situated at the end of article.


Articles will be published in the format HTML. A PDF document will be prepared to download at the end of papers.
Please, send your articles to the editorial E-mail.

Download the recommended example of a manuscript.


<